Person Image

  Education

  • สพ.บ., Kasetsart University, ไทย, 2540
  • ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, Kasetsart University, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 36 23 0 0
  2016 ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเคลื่อนที่ของช้างเลี้ยงในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยทุนวิจัยสำหับพัฒนาบัณฑิตศึกษา(ทุน ทวพ.) 0 1 0 0
  2015 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและสุขภาพช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและผลกระทบต่อสุขภาพวัวบ้านในพื้นที่ชายขอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 0 0
  2015 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร สุขภาพ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 5 0 0
  2010 การศึกษานิเวศวิทยา ประชากร การแพร่กระจายและสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาช้างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
  2008 การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเสริมสมุนไพรต่อคุณภาพน้ำเชื้อช้างไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 2 0 0
  2007 การผสมเทียมและตรวจการตั้งท้องในช้างเอเชีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 15 10 0 0
  2011 การศึกษาการคุมกำเนิดโดยใช้ immunocontraceptions เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ตระกูลกวางโดยใช้กวางรูซ่า (Cervus timorensis) เป็นต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 4 0 0
  2011 การตรวจสอบพันธุกรรมของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสที่เป็นสาเหตุการตายของช้างไทย และการพัฒนาวิธีการ real-time PCR เพื่อการวินิจฉัยโรค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2011 การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 11 4 0 0
  2009 การปฏิสนธิภายในและภายนอกร่างกายของน้ำเชื้อช้างแช่แข็งหลังการอุ่นละลาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0