โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2018 การเปรียบเทียบการชะล้างพังทลายดินและปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ยางพาราเชิงเดี่ยวกับสวนยางพาราวนเกษตรรูปแบบต่างๆ จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 บทบาทด้านเศรษฐสังคม และสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรป่ายางพารา: กรณีศึกษาจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การประเมินผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อกระบวนการคายระเหยน้ำของป่าดิบเขาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ บริเวณลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 ความผันแปรเชิงพื้นที่และการประมาณความลึกดินจากลักษณะภูมิประเทศและสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้ำห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนวิจัยคณะวนศาสตร์ 0 0 0 0
2016 บทบาทของระบบวนเกษตรป่ายางพาราด้านเศรษฐสังคมและสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาจังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 5 5 0 0
2018 ผลของการใช้ที่ดินต่อลักษณะทางอุทกวิทยา สมบัติของดินและคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2018 การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 0 0 0
2018 การบริการระบบนิเวศของพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2015 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
2014 บทบาทของระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่อการสูญเสียดินและน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
2014 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2012 ผลกระทบของแรงเครียดน้ำต่อลักษณะชีวภูมิอากาศวิทยาของต้นไม้และการจำลองแบบพืชพรรณเพื่อศึกษาบัญชีน้ำและคาร์บอน หัวหน้าโครงการ Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) 0 0 0 0
2010 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
2009 ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ "ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน" ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0
2009 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0