Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 6 0 0 0
  2016 พฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้สูงอายุสตรีในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพด้านอาหารไทยยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 พฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2011 รูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2008 คุณภาพชีวิตของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทำงานระหว่างเรียน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ปัจจัยที่นำไปสู่สัมฤทธิ์ผลในการเรียนของนิสิตปริญญาตรีเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาความอยู่ดีกินดีของผู้สูงอายุ: ปลูกเอง ปรุงเอง กินเอง ขายเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  1994 การศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 0 0 0 0