โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 4 0 0
2022 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ: การปรับปรุงพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีใหม่ ซีเซียม-137 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2015 ความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ของ Trichoderma reesei ที่คัดเลือกจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายซ้ำและการกลายแบบเรียงลำดับของ Trichoderma reesei เพื่อผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนดื้อยาแบบหลายขนานและการพัฒนาเครื่องมือทดสอบอันตรกิริยาสำหรับคัดกรองโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนดื้อยาแบบหลายขนานและการพัฒนาเครื่องมือทดสอบอันตรกิริยาสำหรับคัดกรองโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลาร์และวิธีวัดการทำงานของโปรตีนขนถ่ายที่ทำหน้าที่ในการกำจัดความเป็นพิษระดับเซลล์โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลาร์และวิธีวัดการทำงานของโปรตีนขนถ่ายที่ทำหน้าที่ในการกำจัดความเป็นพิษระดับเซลล์โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 2 0 0
2018 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายและการปรับสภาวะการเลี้ยงรา Trichoderma reesei เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนดื้อยาแบบหลายขนานและการพัฒนาเครื่องมือทดสอบอันตรกิริยาสำหรับคัดกรองโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การผันแปรตามฤดูกาลขององค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณหาดนางรอง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 2 0 0
2011 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนาตัวแบบระดับสับเซลลูลาร์และวิธีวัดการทำงานของโปรตีนขนถ่ายที่ทำหน้าที่ในการกำจัดความเป็นพิษระดับเซลล์โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2017 โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
2014 พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2008 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลมะม่วงหิมพานต์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตะวันออก (ผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา) 0 1 0 0
2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ/การพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) ในระดับห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0 0
2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพ/การสกัดและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากวัตถุดิบ สารมัธยันต์และผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวกล้องไทย (Oryza sativa L.) หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0 0