Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2556
  • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการวัดผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ไทย, 2540
  • การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 0 0 0
  2020 ผลของการใช้เฟสบุคในกลุ่มการเรียนรู้นอกชั้นเรียนร่วมกับบอร์ดเกมส์ต่อความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักวิจัยรุ่นเยาว์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)