Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2528
  • วท.บ.(พืชศาสตร์), วิทยาลัยครูจันทรเกษม, ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 2 4 0 0
  2017 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนากระดาษเคลือบด้วยแทนนินจากผลพลับฝาดเพื่อใช้เป็นถุงห่อผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือแบบไทยโดยวิธี cold process หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาพื้นที่ชนบทโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชนบท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาธูปไล่ยุงจากเศษเหลือจากการสกัดน้ำมันสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 44 Project 15 32 15 0
  2020 การผลิตเยื่อและกระดาษพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาต่อยอดภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรอบรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าวและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2019 การผลิตกระดาษคุณภาพพิเศษจากเศษเหลือทิ้งใบสับปะรดสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดอย่างครบวงจร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ศึกษาการเตรียมเส้นใยจากลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมที่นอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยผักตบชวาด้วยเทคนิคไบเลเยอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 4 0 0
  2018 การผลิตฟิล์มเซลลูโลสกันน้ำจากลำต้นปาล์มน้ำมันสำหรับบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การผลิตเยื่อจากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวเพื่อทำกระดาษหัตถกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การผลิตเยื่อเซลลูโลสคุณภาพสูงและเซลลูโลสฟิล์มจากลำต้นปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การพัฒนากระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การศึกษาสมบัติพื้นผิวและสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเซลลูโลสสำหรับศักยภาพของการนำมาทำคอมพอสิท หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 การศึกษาผลการปรับปรุงสมบัติพื้นผิวเส้นใยเซลลูโลสเพื่อประสิทธิภาพในการนำไปใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษพื้นบ้านด้วยกาวไหม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือด้วยแป้งข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2012 การพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซนและกลูโคแมนแนน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
  2012 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับการผลิตพลังงานและวัสดุเชิงประกอบย่อยสลายได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากไม้โตเร็วสกุล Acacia สำหรับเสริมแรงและปรับสมบัติของพอลิเมอร์คอมพอสิตย่อยสลายได้ของแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การผลิตเยื่อโดยวิธีประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออุสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2011 การผลิตเยื่อและกระดาษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 3 3 8 0
  2010 การผลิตกระดาษด้วยมือและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ชีวมวลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตเยื่อและกระดาษจากต้นแก่นตะวันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือโดยต้มด้วยหม้อความดันเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การผลิตเยื่อและกระดาษด้วยมือแบบไทยโดยวิธี cold process หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 2 0 0
  2009 การผลิตถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อทดแทนการนำเข้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 กระดาษดูดซับก๊าซเอทีลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดสำหรับครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตกระดาษด้วยมือแบบไทยจากเปลือกสบู่ดำเพื่องานหัตถกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปหอมชนิดกรวยจากเนื้อไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2007 การพัฒนาธูปหอมแบบกรวยและธูปไล่ยุงแบบแท่งจากน้ำมันและเศษเหลือแพทชูลีที่สกัดน้ำมัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 3 0
  2007 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากชีวมวลของ กก ใบสับปะรด กล้วย มาผลิตกระดาษด้วยมือเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมโฟมล้างหน้าและสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดจากแพทชูรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 35 Project 3 13 1 0
  2018 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ใยผักตบชวาอย่างครบวงจรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟ่างข้าวสำหรับใช้กรองน้ำมันพืช (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากระดาษพิเศษจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ซับน้ำมันจากอาหารทอด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2560 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2559 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์เส้นใยสับปะรดเพื่อสิ่งทอในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มมูลค่าการใช้เส้นใยจากลำต้นปาล์มสำหรับเป็นแผ่นเส้นใยประกอบเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2016 การผลิตเยื่อละลายได้และไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากลำต้นปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยและกระดาษจากกาบมะพร้าวนำ้หอม หัวหน้าโครงการ บริษัทมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนากระดาษพิเศษจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 1 0 0
  2015 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี ๒๕๕๘ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษและเส้นใยเพื่อสิ่งทอจากกล้วย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2014 การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2557 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 โครงการการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กระดาษจากมูลช้าง หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผ่าน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2014 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการส่งเสริมการตลาด จ.สกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สำหรับชิ้นส่วนกันชนในรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 2 0 0
  2013 การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ หัวหน้าโครงการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 1 0
  2013 โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จังหวัดสุพรรณบุรี) หัวหน้าโครงการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนา SME สู่มาตรฐานคุณภาพ (กลุ่มทำกังหันไม้ไผ่ และกลุ่มโคมไฟกะลามะพร้าว จังหวัดนครนายก) หัวหน้าโครงการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2013 การแปรรูปกระจูดเป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดพัทลุง) และ การแปรรูปเฮมพ์เป็นเยื่อและกระดาษ (จังหวัดเชียงราย) หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเส้นใยสิ่งทอโดยเครื่องเค้นเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 0 1 0 0
  2012 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2011 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 0 1 0 0
  2010 การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อยเพื่อเสริมแรงในแผ่นฟิล์มวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรของไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2007 โครงการถ่ายทอดการทำกระดาษสาและผักตบชวาด้วยมือแบบไทยและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม หัวหน้าโครงการ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2005 โครงการพัฒนาคุณภาพและการใช้ประโยชน์จากกระดาษสับปะรดและกล้วย หัวหน้าโครงการ บริษัท นุชกานต์ จำกัด 0 1 0 0
  2004 การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 2 0 0