Person Image

  Education

  • วท.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 45 Project 1 7 0 0
  2021 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2015 การประมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนในป่าดิบแล้งที่ผ่านการทำสัมปทานป่าไม้เวลา 20 ปี จังหวัดตราด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การทดสอบระยะปลูกและอัตราการใส่ปุ๋ยต่อการเติบโตและผลผลิตของพืชสกุลเร่วที่ปลูกในสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณ สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลเร่ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรสกุลเร่วจากการผลิตในระดับชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตต้นกล้าพืชสกุลเร่วโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสกุลเร่ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 รูปแบบการส่งเสริมวนเกษตรเพื่อการจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตไม้แปรรูป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การประยุกต์วนวัฒนวิธีเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างป่าและสาธิตระบบวนเกษตรในสถานีวิจัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 รูปแบบการพัฒนาวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้จากระบบวนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การประยุกต์ใช้เส้นทางวิจัยเพื่อการเรียนรู้ด้านนวเกษตรแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเตาอบไม้ขนาดเล็กระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับวิธีการลดความชื้น เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิตและคุณภาพของสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 11 15 0 0
  2023 งานประชุมนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) 2023 ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง ที่ปรึกษาโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 1 0 0
  2015 การวิจัยบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2015 โครงการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 ป่าชุมชนสาธิตเพื่อการฟื้นฟูป่าและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณาในแปลงปลูก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อการเจริญทดแทนของพรรณพืชในป่าดิบเขา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การจัดการทางด้านวนวัฒน์เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างป่าทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ความผันแปรของอัตราส่วนระหว่างแก่นและกระพี้ของไม้พะยูงในสวนป่าตามลักษณะปัจจัยสิ่งแวดล้อม, รูปทรงของเรือนยอด และการเติบโต ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 อิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีผลต่ออัตราการรอดตายและการตั้งตัวของกล้าไม้ป่าชายหาดในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การพัฒนาเทคโนโลยีวนเกษตรระดับสถานีวิจัยเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้สารเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประเมินผลผลิตไม้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเครือข่ายวนเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2008 การพัฒนาแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือไม้กฤษณาเพื่อการเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2008 รูปแบบการส่งเสริมวนเกษตรเพื่อการจัดการลุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การติดตามประเมินผลทรัพยากรหลังการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2007 การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ป่าไม้เป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 สวนรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่เพื่อปลูกสวนไผ่เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการงานวิจัยและบริการวิชาการด้านวนเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 20 Project 2 1 0 0
  2020 การศึกษาศักยภาพการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้จันทน์หอมและไม้ป่ายืนต้นบางชนิดในเชิงผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 ผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชั้นพรุกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการในป่าพรุควนเคร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบป่ายางพาราอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภาคเหนือ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2012 การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ตำบลบางกอแก้ว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2012 โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้าและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามตรวจสอบ พื้นที่ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปีที่ 2 : พ.ศ.2555 หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2012 การศึกษาประสิทธิภาพของแนวกันไฟเปียก ในการป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่แนวกันชนระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 การประเมินทางนิเวศวิทยาสวนป่าไม้สักอายุ 40 ปีในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 0 0 0 0
  2011 หมู่บ้านไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2010 หมู่บ้านไม้กฤษณา หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2010 การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 Decomposition of Acacia mangium and Dipterocarpus alatus Leavea under the Missed Plantation Conditions. ผู้ร่วมวิจัย The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project 0 0 0 0
  2004 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย The ASEAN-Korea Environmental Cooperation Project 0 1 0 0