โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของนิสิตต่อเว็บไซต์ของสถาบันภาษาศาสตร์ฯราชนครินทร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การศึกษาผลของปัจจัยต่อการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันของแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 การศึกษาผลของปัจจัยต่อการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันของแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2006 การศึกษาผลของปัจจัยต่อการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันของแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2006 การศึกษาผลของปัจจัยต่อการเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันของแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำสำหรับใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเล หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0