Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Phycology ), Ehime University , ญี่ปุ่น, 2539
  • M.Sc. (Marine Biology), Kochi University, ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 7 0 0
  2019 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2008 การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของสาหร่ายวุ้น Gracilaria changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 8 16 0 0
  2020 ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 ต้นแบบนวัตกรรมการผลิตสาหร่ายทะเลอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 เทคนิคการสร้างสปอร์ และการขยายพันธุ์สาหร่ายสีเขียว Oedogonium sp. เพื่อการใช้ประโยขน์ชีวมวล หัวหน้าโครงการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสและการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์เมลาโนมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การคัดแยกและผลของอิพิ-เอนโดไฟติคแบคทีเรียที่เจริญในสาหร่ายวุ้นเศรษฐกิจกลุ่มกราซิลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2015 การคัดเลือกและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวสกุล Oedogonium หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย 0 0 0 0
  2015 การควบคุมการเกิดอิพิไฟต์บนสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri ด้วยสารสกัดชีวภาพจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก. 1 1 0 0
  2015 การศึกษาสภาวะเหมาะสมในการย่อยสาหร่าย Gracilaria tenuistipitata เพื่อปรับปรุงปริมาณผลผลิตเอทานอล หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก. 0 2 0 0
  2014 ผลของอิพิ-เอนโดไฟต์ต่อคุณลักษณะของสาหร่ายวุ้นกลุ่มกราซิลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ผลของอะเดลโฟพาราไซด์ต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ปริมาณและคุณสมบัติวุ้นของสาหร่ายข้อ Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหลากชนิดสาหร่ายทะเลบริเวณอ่างช่อจังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ศุนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก. 0 0 0 0
  2012 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบเคมีเพื่อการผลิตเอทานอลจากสาหร่ายทะเลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2009 การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของสาหร่ายวุ้น Gracilaria changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  1999 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS-NRCT) สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Microbial Resources) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 2 3 0 0
  1997 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายทะเลในบริเวณป่าชายเลนและชายฝั่ง สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 11 13 2 0
  2017 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายทะเล ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2017 สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของสาหร่ายทะเลสีแดง Gracilaria salicornia ตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยอ้างอิงจากดีเอ็นเอในนิวเคลียสและออร์แกเนลล์ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2013 การผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracilaria sp. ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิตจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3 0 0
  2012 การศึกษาการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2011 การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2005 Reassessment on resources, phenology and distribution of Gracilaria species with reference to some environmental changes in Thailand หัวหน้าโครงการ Nagao Natural Environment Foundation 1 0 0 0
  2004 Reassessment on Resources, Phenology and Distribution of Gracilaria Species With Reference to Some Environmental Changes in Thailand หัวหน้าโครงการ Nagao Natural Environment Foundation ประเทศญี่ปุ่น 3 3 0 0
  2003 การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นสกุลกราซิลาเรียภายใต้ระบบควบคุมการเลี้ยงแบบกึ่งปิด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2000 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  1999 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  1998 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าทะเลจากจังหวัดตรัง ภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 0 0 0
  1998 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  1998 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS--NRCT)สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Bioflavor formation in the brown alga, Laminaria angustata) ผู้ร่วมวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการ JSPS-NRCT Core University Program (1998-2008) 4 1 2 0
  1997 การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0