Person Image

  Education

  • วท.บ., สถาบันราชภัฏนครปฐม, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 2 0 1
  2006 การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 1

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 4 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การผลิตหญ้าเนเปียร์เข้าสู่ระบบอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับโคเนื้อและโคนมด้วยการผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ากับเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 3 0 0
  2013 ผลของการเสริมถั่วเหลืองไขมันเต็มต่อสมรรถภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 0 0 0 0
  2006 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2012 โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด 0 0 0 0
  2010 การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สุวรรณภูมิ ออร์แกนิค จำกัด 0 0 0 0
  2009 การคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าภาคเกษตร(FTA) 0 0 0 0