โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 1 0 0
2017 การศึกษาระยะเก็บเกี่ยวและการบ่มผลที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 ผลของอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกหลังผ่านการปรับปรุงสภาพและเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่มและประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเลื้อยและกึ่งเลื้อยเพื่อการผลิตภายใต้สภาพโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 6 0 0
2013 ผลของอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกหลังผ่านการปรับปรุงสภาพและเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2012 การผลิตต้นอ่อนงอกและต้นกล้าสำหรับอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ผลเก่าแก่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ บ้านวังรี จ.นครนายก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
2000 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลออสเตรเลีย 3 0 0 0