โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 2 0 0
2023 การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชผักและผักพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2023 การสร้างสายพันธุ์ผักใหม่จากเชื้อพันธุกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักปลังสำหรับการเพิ่มซีลีเนียม สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นประเภทบิสกิตเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 ผลของอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกหลังผ่านการปรับปรุงสภาพและเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่มและประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงพันธุ์พริกเลื้อยและกึ่งเลื้อยเพื่อการผลิตภายใต้สภาพโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 7 9 0 0
2022 การปลูกขยายเชื้อพันธุกรรมพริกเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับดำเนินกิจกรรม ทดแทนเมล็ดพันธุ์เดิม นำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินโรคและจัดเก็บรักษา ณ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2021 การพัฒนาแพลตฟอร์มนิเวศเกษตรทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อยกระดับระบบอาหารปลอดภัยสำหรับเมือง ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 1 0 0
2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2021 การใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคอีสานเพื่อพัฒนาเป็นข้าวพันธุ์การค้าที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 ประเมินและพัฒนาสายพันธุ์พืชสวนเพื่อผลิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การศึกษาระยะเก็บเกี่ยวและการบ่มผลที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 ผลของอุณหภูมิสูงในระหว่างการพัฒนาเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกหลังผ่านการปรับปรุงสภาพและเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2012 การผลิตต้นอ่อนงอกและต้นกล้าสำหรับอาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 4 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บและจำแนกเชื้อพันธุกรรมพืชผักที่มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสินค้าเกษตร การพัฒนาพันธุ์ การตรวจสอบและการผลิตเมล็ดพันธุ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ผลเก่าแก่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ บ้านวังรี จ.นครนายก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
2000 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลออสเตรเลีย 3 0 0 0