Person Image

  Education

  • Ph.D.(Horticulture), University of Hawaii, U.S.A., 2548
  • วท.ม.( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.บ.( เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 5 11 0 0
  2023 การพัฒนาการใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2018 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการผลิตมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การควบคุมการออกดอกของสับปะรดด้วยสารพาโคลบิวทราโซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 19 31 0 0
  2021 การยับยั้งการออกดอกตามฤดูกาลเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดของสับปะรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การรวบรวมเชื้อพันธุกรรมกล้วยหอมและกล้วยพันธุ์ป่าบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และศักยภาพในการพัฒนาพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมมะขามเปรี้ยวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มความแข็งแรงและการลดความสูงลำต้นกล้วยหอมทองด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการผลิตมะพร้าวน้ำหอม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตด้วยสารควบคุมพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ผลของการไว้จำนวนต้นต่อกอที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของการผลิตกล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มคุณภาพผลแก้วมังกรโดยใช้สารควบคุมพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2017 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการลดความสูงของหน่อตามในกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
  2015 การสำรวจคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
  2015 การลดความสูงลำต้นกล้วยไข่ด้วยพาโคลบิวทราโซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การเร่งการพัฒนารากในระยะตั้งตัวของสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2012 การพัฒนาตะกอนดินจากการผลิตน้ำประปาเป็นวัสดุผสมเพื่อปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 7 0 0
  2011 การควบคุมการออกดอกของสับปะรดด้วยสารพาโคลบิวทราโซล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 5 0 0
  2011 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของกล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ผลของการฉายรังสีแกมมาและการใช้ 1-MCP ต่อคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้หวาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 13 27 0 0
  2019 โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 2 0 0
  2018 การพัฒนาทรัพยากรแหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การประเมินพันธุ์กล้วยป่าและกล้วยประดับเพื่อการพัฒนาพันธุ์ระดับเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 การประเมินพันธุ์กล้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 1 0 0
  2015 การพัฒนาค่ามาตรฐานความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2015 การสำรวจแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกนอกเขตแหล่งเดิม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 5 0 0
  2012 โครงการการพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 3 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อน เพื่อการส่งออกครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 6 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 6 0 0
  2009 การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2" ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0