Person Image

  Education

  • Ph.D.(Natural Resource Science), University of Nebraska, USA
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2023 การประเมินศักยภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมในการกำจัดไมโครพลาสติกและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฯโดยใช้หลักการกักกันทางชีวภาพด้วยพืชพรรณผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารสไตรีนโดยใช้ปอเทือง (Crotalaria juncea) และดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ร่วมกับเหล็กนาโนจากฐานพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาระบบบำบัดในการย่อยสลายไมโครพลาสติกแบบผสมผสานด้วยนาโนคอปเปอร์ออกไซด์/บิสมัทวานาเดตและเม็ดบีดส์แอลจิเนตตรึงจุลินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2023 นวัตกรรมสีเขียวของเหล็กนาโนจากฐานพืชและวัสดุอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนสไตรีนแบบดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาประสิทธิภาพของสารออกซิแดนท์ปลดปล่อยช้าเพื่อกำจัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีนอล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การแพร่กระจายตัวและการประเมินความอันตรายของสารหนูในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 9 7 0 0
  2020 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและบำบัดสารตกค้างในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2018 การใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ขนาดนาโนที่เคลือบผิวด้วยพอลิอะนิลีนร่วมกับกระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูงในการบำบัดสารปนเปื้อนหลากหลายในน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2017 การกำจัดสีย้อมรีแอกทีฟในน้ำเสียผสมโดยโลหะเติมบนโลหะออกไซด์ขนาดนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ศักยภาพการบำบัดของเปอร์ซัลเฟตแบบเจลปลดปล่อยช้าในการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนด้วยฟีนอล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชั่นที่กระตุ้นด้วยเหล็กออกไซด์และซีโอไลต์ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสี Reactive Black 5 ในน้ำเสียโดยกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2014 การสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยที่เข้มแข็ง (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีนด้วยวิธีทางเคมีผสมกับเขตกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การแพร่กระจายตัวและการประเมินความอันตรายของสารหนูในน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 หญ้าแฝกกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม: ศักยภาพของหญ้าแฝกในการฟื้นฟูสภาพของดินที่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ไตรคลอโรเอทธิลีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานาโน และ ไมโคร ของเหล็กออกไซด์/ ซีโอไลต์ในกระบวนเผาไหม้เพื่อควบคุมสารมลพิษทางอากาศจากท่อไอเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 33 Project 18 12 0 0
  2019 การพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษเพื่อการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2019 การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทยรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 โครงการจัดทำแนวทางการบริหารทรัพยากรแร่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 0 0 0 0
  2018 ศักยภาพเป็นแหล่งบลูคาร์บอนของไทย : ป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2016 ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศกับการจัดการลุ่มน้ำที่สัมพันธ์กับคุณภาพและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำย่อยของพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2015 การหาจุดเหมาะสมของการชุบสังกะสีโดยวิธีตอบสนองที่พื้นผิว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2014 ผลขององค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบของเมืองต่อการลดการใช้พลังงานและอุณหภูมิพื้นผิวในเมือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 2 0 0
  2013 การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2013 การจัดการการใช้น้ำและน้ำเสียในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2011 การลดการเกิดบะหมี่เกรดซีในกระบวนการผลิตบะหมี่สำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบของเนื้อผ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 3 0 0
  2009 การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์โดยใช้อนุภาคโลหะขนาดนาโนที่ยึดติดกับวัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ หัวหน้าโครงการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 4 0 0 0
  2009 ของเสียสู่พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การลดการใช้น้ำมันเตาและการจัดการของเสียผ่านกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นของกากตะกอนชีวภาพในอุตสาหกรรมกระดาษรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย บ.เอสซีจี เคมิคอลล์ จำกัด บ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) และ บ.อาร์ไอแอล 1996 จำกัด 0 0 0 0
  2009 ศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินตามหลักการของการผลิตทางเกษตรดีที่เหมาะสม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และการจัดการน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาสารตกตะกอนเพื่อลดการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การหาชนิดและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยสถติวิธีตอยสนองที่พื้นผิว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การศึกษาประสิทธิภาพของไส้กรองจากวัสดุชีวภาพ กากตะกอน และผลเหล็กเพื่อการบำบัดสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การบำบัดสารมลพิษอินทรีย์โดยใช้อนุภาคโลหะขนาดนาโนที่ยึดติดกับวัสดุที่มีพื้นผิวปรับสภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จ.ระยอง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาและออกแบบระบบกำจัดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการอบยางในโรงงานอุตสาหกรรมยางพารา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงขยะจังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย GJP Holding Company Limited 0 0 0 0
  2007 การทำรายการและการป้องกันมลพิษของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษภายใต้แนวคิดการผลิตที่สะอาด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาตัวกรองเหล็กขนาดนาโนสเกลที่ยึดติดกับซิลิก้าออกไซด์เพื่อการบำบัดสี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนอะทราซีน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2006 กำจัดสีย้อมด้วยวิธีการกรองผ่านอนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การกำจัดสีในน้ำเสียจากโรงฟอกย้อมโดยใช้วัสดุชีวภาพที่ผ่านการบำบัดขั้นต้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาตัวดูดซับเพื่อศึกษาการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2003 การบำบัดและทำลายดีดีทีและเมททอกซีคลอที่ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้กากโลหะเหล็กที่เหลือใช้อุตสหกรรม หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0