Person Image

  Education

  • วท.บ.( วนศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2527
  • วท.ม.( วนศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2532
  • Dr.rer.net.(Remote Sensing& GIS ), Technical University of Berlin, เยอรมัน, 2540

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2008 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 15 1 0 0
  2017 การพัฒนาเทคนิคการประมวลผลข้อมูลการสำรวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินทรัพยากรธรรมชาติและติดตามภัยพิบัติ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2015 การศึกษาแบบจำลองเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่และเชิงช่วงเวลา และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ หัวหน้าโครงการ ใช้งบประมาณร่วมหลายส่วน ได้แก่ งบสนันสนุนจากเงินรายได้ภาควิชา ทุนอุดหนุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานของคณะวนศาสตร์ ทุนพัฒนางานวิจัยทางด้านการสำรวจระยะไกล และงบส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ต้นในป่าพรุควนเคร็งหลังจากเกิดไฟป่าอย่างรุนแรง เมื่อปี พ.ศ. 2555 ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 1 0 0 0
  2013 การศึกษารูปแบบการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมต่อการประมาณหามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเชิงพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2013 การศึกษาเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลภาพรับรู้ระยะไกลเพื่อตรวจหารอยต่อนิเวศป่า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2009 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การประเมินสภาวะความแห้งแล้งและการตรวจติดตามสภาพลุ่มน้ำชีด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกลและข้อมูลสำรวจภาคพื้นดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 2 0 0
  2016 โครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับสืบค้นข้อมูลและให้บริการประชาชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2 0 0
  2008 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2007 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2007 โครงการศึกษารูปแบบการจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2005 โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0