Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง , ไทย, 2535
  • M.L.A.(Landscape Architecture), Texas A&M University , สหรัฐอเมริกา, 2539
  • Doctor of Philosophy (Urban Environmental Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2560

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2022 แนวทางการปรับตัวที่ใช้ระบบนิเวศเป็นฐานเพื่อการลดทอนความเสี่ยงจากอุทกภัย (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 5 2 0 0
  2020 การศึกษาวิเคราะห์พืชพรรณในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อการนำไปใช้ในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับวัด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 การปรับตัวของชุมชนต่อภัยน้ำท่วมภายใต้การคุกคามของสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาชุมชนชานเมืองมหานคร จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาและประเมินระบบระบายน้ำผิวดินภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตามแนวทาง LID หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2004 รูปแบบพื้นที่สีเขียวในอาคารชุดพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. 0 2 0 0