Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ปร.ด.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 3 0 0
  2010 การเจริญของรังไข่บัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์และสัตตบงกชหลังจากการถ่ายละอองเรณูแบบผสมข้าม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2006 การเปรียบเทียบต้นตอพลับที่มีอยู่ในท้องถิ่นกับต้นตอที่ใช้เป็นการค้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 3 0 0
  2009 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และสรีรวิทยา ของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการใช้เป็นไม้ตัดดอก หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 1 0 0 0
  2008 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และสรีรวิทยาของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการใช้เป็นไม้ตัดดอก หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 0 3 0 0
  2008 โครงการเครือข่ายการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0