Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2522
  • M.S. (Agricultural Engineering), U. of The Philippines at Los Banos, ฟิลิปปินส์, 2529
  • Ph.D. (Agricultural Engineering), Putra University, มาเลเซีย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 1 0 0
  2023 โครงการพัฒนาโรงเรือนเพื่อการผลิตผักปลอดสารพิษต้นแบบสำหรับชุมชนเมือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 เครื่องสีข้าวส่วนบุคคล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การยืดอายุการใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือนปลูกพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การยืดอายุการใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือนปลูกพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 10 10 8 0
  2021 การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่สู่ยุคเกษตรกรรมใหม่ 4.0 หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 เครื่องสีข้าวส่วนบุตตล หัวหน้าโครงการ Innovation Thailand 4.0 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบหยอดชิ้นตาอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับการตรวจสอบความสุกแก่ผลไม้ ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
  2011 เครื่องสีข้าว หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนทั่วไป 0 0 1 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาวิทยุบังคับสำหรับควบคุมกระบือ ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 1 1 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลมังคุด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 2 0
  2010 การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า ที่ปรึกษาโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร) 0 1 1 0
  2010 การพัฒนาเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบถังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 1 0
  2009 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกเพื่อลดความเสียหายของกะหล่ำปลีจากการขนส่ง และการวางจำหน่าย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 3 0
  2009 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะและเพาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก GABA - rice ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 2 4 1 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลำเลียงทะลายมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณเปรม ณ สงขลา) 0 0 1 0
  2019 การพัฒนาเครื่องขึ้นทะลายปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 0 0 0 0
  2017 มาตราฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริเศราฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 มาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ(เพาะปลูกข้าวและเพาะปลูกข้าว) หัวหน้าโครงการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและการประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวในภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2013 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิ สวิตา 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเลการพัมนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสวิตา 0 1 0 0
  2010 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1 3 0 0
  2009 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
  2007 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการผลิตข้าวกล้องในระดับชุมชน หัวหน้าโครงการ มก.-ธ.ก.ส. 0 0 0 0
  2004 เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อกการพัฒนาชนบท) 0 0 0 0
  1999 เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  1996 การพัฒนาระบบลดความชื้นและการฟอกย้อมไม้ประดับแห้งเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0