Person Image

  Education

   โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

   หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

   Internal Active Project

   Year Project Title Role Source Output
   Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
   Total 0 Project 0 0 0 0

   External Active Project

   Year Project Title Role Source Output
   Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
   Total 0 Project 0 0 0 0

   Internal Closed Project

   Year Project Title Role Source Output
   Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
   Total 0 Project 0 0 0 0

   External Closed Project

   Year Project Title Role Source Output
   Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
   Total 4 Project 0 0 0 0
   2000 การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลปี ค.ศ.2000 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
   2000 โครงการศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบแผนแม่บทสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
   1999 โครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลปี ค.ศ.2000 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0
   1999 โครงการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0