Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Microbiology), Louisiana State University , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 2 3 0 0
  2021 เชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทำลายถั่วฝักยาว ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสในจีนัส Tobamovirus และพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสคุณภาพสูงเพื่อการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญใน พริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 อิทธิพลของการสภาพภูมิอากาศโลกต่อการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อเพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A แบบรวดเร็วด้วยวิธีอลิสาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 29 22 0 0
  2016 การผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสในจีนัส Tobamovirus และพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสคุณภาพสูงเพื่อการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญใน พริก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 ระบาดวิทยาและการพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยของไวรัสในจีนัส Tobamovirus, Potyvirus, Tospovirus และ Begomovirus ที่เข้าทำลายพริกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการข้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2014 อิทธิพลของการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในข้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 การตรวจสอบอะฟลาทอกซินและซีราลีโนนพร้อมกันในธัญชาติด้วยอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ต้นแบบ (เคยู-เอซีวัน) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2012 การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในผลผลิตเกษตร หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 1 0 0 0
  2012 การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพพืชและการควบคุมโรค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2010 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การบริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการควบคุมโรคพืชและตรวจสุขภาพพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
  2009 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิคสตริปเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจประสิทธิภาพอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนซีราลีโนนอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตโมโนโคลนอลที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินเพื่อการพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2008 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การประเมินความคงทนและประสิทธิภาพของไข่แอนติบอดีในการควบคุมโรคเรืองแสงของกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2008 การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพชุด ELISA ต้นแบบที่จำเพาะต่อซีราลีโนน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การลดการปนเปื้อนสารพิษเชื้อราและการพัฒนาการตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหารและอาหารสัตว์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A แบบรวดเร็วด้วยวิธีอลิสาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อซีราลีโนนเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของธุรกิจชุมชนจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและการจัดการโรคพืชสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 15 7 0 0
  2022 การผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ประจำปี 2565 ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประกอบการ (เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป) 0 0 0 0
  2020 การใช้ infectious clone ของเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เพื่อการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทาน ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2019 โครงการการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย ประจำปี 2562 หัวหน้าโครงการ รายได้จากผู้รับบริการ 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาชุดตรวจสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปสำหรับโรคไวรัสที่สำคัญในพริกเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมระบบคัดเลือกสายพันธุ์พืชตระกูลแตงให้ต้านทานต่อเชื้อเบโกโมไวรัสในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนดีเอ็นเอ เอ ของเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทำลายพืชผักตระกูลแตงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 0 0 0
  2016 โครงการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาวิจัย หน่วยงานภาครัฐ 0 0 0 0
  2016 การผลิตแอนติบอดีที่จาเพาะกับเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทาลายพืชตระกูลแตงในประเทศไทยและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2016 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทาลายพริกในประเทศไทยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโดยเทคนิคแอนติบอดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2016 โครงการผลิตแอนติบอดีเพืองานวิจัย หัวหน้าโครงการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 0 0 0 0
  2015 โครงการผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชนที่ต้องการให้ผลิตแอนติบอดีเพื่องานวิจัย 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคและวิธีการควบคุมโรคพืชตระกูลแตงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโรคไวรัสในเมล็ดพันธุ์พืชผักตระกูลแตงด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 2 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2012 นวัตกรรมชุดตรวจสอบโรคไวรัสในพืชผักตระกูลแตง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
  2009 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2 0 0 0