Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat. (Physical Chemistry ), Universitat Inusbruck, Austria, 2534
  • วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2531
  • วท.บ. (เคมี ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2529

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 9 11 0 0
  2021 การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าจากท่อนาโนฮาลลอยไซต์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2021 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ที่สกัดได้จากเห็ด ที่มีผลในการยับยั้งเอนไซม์ Reverse Transcriptase ของไวรัส FIV ในเซลล์เพาะเลี้ยง Bioactive compounds from mushroom extracts against Reverse Transcriptase enzymes of FIV ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 ค้นหาสารต้นแบบต้านเชื้อเอดส์ในแมวจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ที่ได้จากเห็ดในประเทศไทย Search for FIV inhibitors from Thai Mushroom database ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 แยกสารออกฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบที่มีกัมมันตภาพในการยับยั้งไวรัส เอฟไอวีโดยวิธีเคมีทางยา Separation, structural modification of novel FIV inhibitors by medicinal chemistry แยกสารออกฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบที่มีกัมมันตภาพในการยับยั้งไวรัส เอฟไอวีโดยวิธีเคมีทางยา Separation, structural modification of novel FIV inhibitors by medicinal chemistry แยกสารออกฤทธิ์และปรับปรุงโครงสร้างสารต้นแบบที่มีกัมมันตภาพในการยับยั้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การพัฒนากลไกการผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2020 การแก้ปัญหาภาวะภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การค้นหาตัวตัวยับยั้ง NS2B/NS3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่จากฐานข้อมูลสมุนไพรไทยโดยอาศัยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2015 การศึกษาโครงสร้างของรีเวิร์สทรานคริปเตส HIV-1 ในรูปแบบโมโนเมอร์และออกแบบการยับยั้งการเกิดไดเมอร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การศึกษาการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์บนทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าโปรตอน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาอันตรกิริยาของสารเคอคูมินธรรมชาติกับโปรตีน HER2 ในส่วนของโดเมนไคเนส โดยวิธีการศึกษาแบบจำลองเคมีคำนวณ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 ออกแบบ การสังเคราะห์ วิเคราะห์ และศึกษาสมบัติทางอิเลกโทรนิคของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าในกลุ่มของอนุพันธ์ พาราฟีนิลลีน ไวนิลลีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Catalytic and Bimolecular Design ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2007 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : บทบาทและกลไกของสารที่มีโครงสร้างและรูพรุนระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 การจำลองแบบโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนเมตร : ผลของความจำกัดของโครงสร้างต่อสมบัติการดูดซับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ที่สำคัญทางอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 9 15 0 0
  2020 โครงการสร้างนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การออกแบบ สังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปี และการคำนวณทางทฤษฎี ของอนุพันธ์ไบแนฟทิวสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2018 การปรับปรุงพื้นผิวของท่อนาโนฮาลลอยไซต์เพื่อใช้เป็นสารตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาตัวยับยั้งเอนไซม์ไคเนสเพื่อเป็นสารต้านมาลาเรียกลุ่มใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 ฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การค้นหาตัวตัวยับยั้ง NS2B/NS3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่จากฐานข้อมูลสมุนไพรไทยโดยอาศัยวิธีการคัดสรรเสมือนจริงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2017 การออกแบบ การศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปีและการคำนวณทางทฤษฎี และการสังเคราะห์อนุพันธ์นินไฮดรินชนิดใหม่สำหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การศึกษาโครงสร้างของรีเวิร์สทรานคริปเตสของ HIV-1 ในรูปแบบโมโนเมอร์และการยับยั้งการจับกันเป็นไดเมอร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าด้วยการลอกแบบโมเลกุลบนคาร์บอนอิเล็กโทรดแบบพิมพ์สกรีนที่ถูกดัดแปรด้วยกราฟีนสำหรับการตรวจวัดสารในกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์อย่างจำเพาะเจาะจง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การศึกษาการยึดเกาะด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมแพลตทินัมและดีบุกเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเอทานอล ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการเกาะตัวของสารประกอบอินทรีย์บนทรงกระบอกขนาดนาโนฮาโลอีไซด์เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าโปรตอน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาคุณสมบัติทางทฤษฎีของโครงสร้างพื้นฐานและสมบัติทางแสงของแกรฟีนหนึ่งถึงหลายชั้น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2011 ออกแบบ การสังเคราะห์ วิเคราะห์ และศึกษาสมบัติทางอิเลกโทรนิคของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าในกลุ่มของอนุพันธ์ พาราฟีนิลลีน ไวนิลลีน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเคมีศาสตร์สนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานคริปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2006 การวิเคราะห์และการสร้างเครื่องมือและเนื้อหาทางชีวสารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2006 องค์ความรู้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในประเทศชาติไทยสำหรับการวิเคราะห์และสืบค้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาโปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลโครงสร้างสามมิติและการสืบค้นข้อมูลของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 29 Project 24 60 0 0
  2019 การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 2 0 0
  2018 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การค้นหาสารต้นแบบสำหรับยารักษาโรคอัลไซเมอร์และเบาหวานจาก ทรัพยากรพืชและราของไทยและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์:การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 2 0 0
  2015 แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.) 0 0 0 0
  2014 โครงการการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การสังเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ และการศึกษาทางทฤษฎี ของท่อนาโนที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชันโดยพอลีไอโซพรีนและเมทัลโลซีนเพื่อเป็นสารขับเคลื่อนในดินปืน หัวหน้าโครงการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) 0 0 0 0
  2011 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ในส่วนของภาควิชาเคมี มก.) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2011 ซุปราโมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนรูทีเนียมกับคิวเคอบิทยูริลเพื่อใช้เป็นสีย้อมไวแสงสำหรับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2010 นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 13 52 0 0
  2010 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Dipterocarpaceous ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 0 0 0
  2010 ออกแบบและสังเคราะห์สารยับยั้งโปรตีน HIV1-RT ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการยับยั้งและอัตรกิริยาที่มีต่อกรดอะมิโนในโพรงการจับของตัวยับยั้งนอนนิวคลีโอไซด์ของเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 ด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 นวัตกรรมวิจัยเพื่อการค้นหายาต้านเอดส์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การศึกษาโครงสร้างของ HIV-1 รีเวิร์สทรานสคิปเทสและมิวแตนกับสารออกฤทธิ์ยับยั้ง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ 0 2 0 0
  2006 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของไดไพริโด ไดอะซีพิโนน เพื่อเพิ่มกัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์การถ่ยแบบ เอช ไอ วี-1 อื่นๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การศึกษากลไกการยับยั้งการถ่ายแบบของเอนไซม์ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ของตัวยับยั้งในกลุ่มนอนนิวคลีโอไซด์โดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 Investigation on the Interaction Between Non-Nucleoside Inhibitors and Mutant HIV-1 Reverse Transcriptase (Y181C and K103N), Base on the Combined Quantum Mechanical Methods and Inhibitor Design หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การสังเคราะห์เอฟาวิเรนซ์และการศึกษาอัตรกิริยาการจับกับเอมไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 (ทุนอุดหนุนวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2004 การศึกษากลไกการยับยั้งการถ่ายแบบของเอนไซม์ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ของตัว ยับยั้งในกลุ่มนอนนิวคลีโอไซด์โดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2003 โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2002 การสังเคราะห์เนวิราฟีน (Nevirapine) และอนุรักษ์เพื่อเพิ่มมันตภาพในการยับยั้งเอมไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 หัวหน้าโครงการ ทบวงมหาวิทยาลัย 0 0 0 0
  1998 การออกแบบโครงสร้างของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอช ไอ วี-1 โดยคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 0 0 0 0
  1998 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอช ไอ วี-1 สำหรับสารในกลุ่มไดโพร์โคดิเอซีฟิโนน และการออกแบบโมเลกุลบนพื้นฐานของเคมีพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนานักวิจัย 0 0 0 0
  1997 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอช ไอ วี-1 สำหรับสารในกลุ่มไดโพร์โคดิเอซีฟิโนน และการออกแบบโมเลกุลบนพื้นฐานของเคมีพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนานักวิจัย 0 0 0 0
  1997 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและกัมมันตภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 สำหรับสารในกลุ่มไดโพร์โคดิเอซิฟโนนและการออกแบบโมเลกุลบนพื้นฐานของเคมีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0