โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 19 15 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
2010 ศึกษาการจัดการทรงพุ่มภายหลังการปลูกและการตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตในสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 2 0 0
2011 การทดสอบเครื่องปลูกข้าวแบบลดการไถพรวน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ศูนย์เรียนรู้การผลิตสบู่ดำแบบครบวงจร” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินประสิทธิภาพชุดเครื่องหีบสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2010 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์ค่าดินสวนยางที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในเขตภาคตะวันออกและเขตภาคใต้ตอนบน ผู้ร่วมวิจัย การยางแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2016 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
2010 การแก้ไขปัญหานาหล่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่นาหล่ม หัวหน้าโครงการ ศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด 0 1 0 0