โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2002 การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทโฟร์ บิซิเนท จำกัด 0 0 0 0