Person Image

  Education

  • เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาลัยครูนครปฐม, ไทย, 2532
  • วท.ม.(การผลิตสัตว์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 1 0
  2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 6 8 0 0
  2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
  2014 การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
  2012 การปรับปรุงประสิทธิภาพความสมบูรณ์พันธ์ุโคนม: กรณีศึกษาระดับฟาร์ม ผู้ร่วมวิจัย อุดมแดรีฟาร์ม อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 0 0 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของซิสเทียมีน (Lactonin)TM ในอาหารแม่โคนม หัวหน้าโครงการ บริษัท วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0
  2011 อัตราการสลายตัวของแป้งต่อการพัฒนาของกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อุดมแดรี่ฟาร์ม 0 1 0 0