Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2534
  • นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2540
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2541
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.Sc. (Bioresources and Production Science ), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2546
  • Ph.D. (Bioresources and Production Science), Hokkaido University, ญี่ปุ่น, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 3 0 0
  2022 การพัฒนาอาหารเสริมจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2018 ปอเทืองเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว x กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 0 0
  2022 โครงการหน่วยงานวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 0 1 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 30 12 0 0
  2019 การใช้แป้งจากลำต้นสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารโค หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 0 0 0
  2019 ปอเทืองเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2018 การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0
  2017 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กินดีอยู่ดีภายใต้โครงการวิกฤตภัยแล้ง หัวหน้าโครงการ งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2017 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 3 0 0 0
  2017 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว x?กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 0 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยและไม่ย่อยสลายเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยและสมรรถภาพการผลิตของโค หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 4 0 0 0
  2016 การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยและไม่ย่อยสลายเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยและสมรรถภาพการผลิตของโค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2015 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2014 การผลิตก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากหญ้าเนเปียร์สดและฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์เริ่มต้นจากกระเพาะหมักของโคเนื้อและกระบือ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2012 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงจากกระเพาะรูเมนของโคเนื้อเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกในสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
  2012 ผลของอาหารที่มีระดับพลังงานและโปรตีนที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพเนื้อและต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ที่ปรึกษาโครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 1 0 0 0
  2008 ศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน คุณภาพซาก และนิเวศน์วิทยาในกระเพาะรูเมนโคกำแพงแสนที่ได้รับอาหารผสมเสร็จและหญ้าสดร่วมกับอาหารข้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 17 23 0 0
  2019 การพัฒนาการผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์สำหรับไซเลจข้าวโพดเพื่อควบคุมการเจริญและการผลิตอะฟลาทอกซินของ Aspergillus flavus ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 3 0 0
  2015 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2014 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 4 0 0
  2013 แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 5 0 0
  2012 การศึกษาการทำอาหารหมักผสมเสร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคนม หัวหน้าโครงการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 0 1 0 0
  2010 อิทธิพลของอาหารแบบต่างๆต่อคุณภาพซาก ปริมาณกรดไขมัน CLA (conjugated linoleic acid) และคอเลสเตอรอลในกล้ามเนื้อสันนอกและกล้ามเนื้อสะบักไหล่ของโคที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2009 การศึกษาความต้องการโภชนะของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 6 2 0 0
  2009 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1 4 0 0
  2008 การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 2 0 0