Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • D.Vet.Med.Sc. ( Theriogenology ), Hokkaido University , JAPAN

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 อิทธิพลของ metabolic status ต่อการพัฒนาของฟองไข่ในแม่โคเนื้อหลังคลอด (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2021 การคาดการณ์เวลาตกไข่ด้วยการวัดอุณหภูมิช่องคลอดในกระบือปลัก ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ลักษณะทางพันธุกรรมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในเสือปลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2019 นวัตกรรมสำหรับแยกเพศน้ำเชื้อปศุสัตว์ ที่ปรึกษาโครงการ CU Innovation Hub and 100 Siam Innovative District (100 SID) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 24 9 0 0
  2021 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์แนวใหม่สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพของพลเมืองไทยอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนวิจัยเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อด้วยวิธีการปั่นแยกอสุจิในช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัย Start-up Research Fund: SRF คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 การประเมินผลวิธี Agar Gel Immunodiffusion (AGID) สำหรับการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสในแพะ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การศึกษาการเพิ่มอัตราการตั้งท้องจากการใช้น้ำเชื้อแยกเพศด้วยการเสริมแร่ธาตุและการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ในโคนมสาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมเทียมในเสือปลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ลักษณะทางพันธุกรรมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในเสือปลา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบทางชีวเคมีใน seminal plasma กับคุณภาพน้ำเชื้อ และ ผลของ seminal plasma ต่อคุณภาพน้ำเชื้อในการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็นในช้างเอเชีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์สุนัขเพศผู้โดยใช้สาร SB222200 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 ประสิทธิภาพของ hCG และ GnRH agonist ในการเหนี่ยวนำการตกไข่และอัตราการตั้งท้องหลังการผสมเทียมในม้าสาว ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ลักษณะน้ำเชื้อ องค์ประกอบทางไขมันและการเก็บรักษาน้ำเชื้อในเลียงผา (Capricornis sumatraensis) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเสริมสมุนไพรต่อคุณภาพน้ำเชื้อช้างไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 2 0 0
  2008 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของปัญหาขาเจ็บในโคนมในเขตภาคตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการแช่แข็งน้ำเชื้อในม้าพื้นเมืองไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การผสมเทียมและตรวจการตั้งท้องในช้างเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมสำหรับแยกเพศน้ำเชื้อโคนม ที่ปรึกษาโครงการ CU Innovation Hub and 100 Siam Innovative District (100 SID) 0 0 0 0
  2011 การเก็บรักษาน้ำเชื้อและการตรวจสุขภาพในสัตว์ป่าตระกูลแมวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หัวหน้าโครงการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 0 0 0 0