Person Image

  Education

  • วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2007 การใช้ขมิ้นชันร่วมกับฟ้าทลายโจรในอาหารปลาดุกลูกผสมต่อการเติบโต การจับกินเชื้อโรค และสีในเนื้อปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของการเสริมกากขมิ้นชันในอาหารกุ้งก้ามกรามต่อสมรรถภาพการผลิต และสีในผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 7 0 0
  2010 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามระดับฟาร์มเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
  2009 ผลของความเข้มแสง และช่วงแสง ต่อการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii de Man) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ผลของความหนาแน่น และการจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุยภายหลังฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRHa ร่วมกับดอมเพอริโดนต่อความเครียดและการสืบพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเพาะพันธุ์ปลานิลในบ่อดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน เพื่อการผลิตลูกปลานิลเพศผู้เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 22 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 3 0 0
  2016 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิลลูกผสมและการสร้างศูนย์การเรียนรู้ (คลองยายหลี ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2014 การเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารปลาสวาย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทซินโปรแอนนิมอล นูทริชั่น (ไทยแลนด์) อิงค์ 2 4 0 0
  2013 การเสริมสารประกอบกรดอะมิโน-สังกะสีในปลาสวายขนาดตลาด ผู้ร่วมวิจัย ZINPROANIMAL NUTRITION (THAILAND) INC. 0 2 0 0
  2013 การเสริมไฟเตสในอาหารสัตว์น้ำ โครงการตรวจรับรองและทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย AB-Vista-a division of AB Agri Ltd. 1 4 0 0
  2011 การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 9 0 0