Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2012 การผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบหมักผักตบชวาแบบหมุนเวียนน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความเหมาะสมของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในการปลูกพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นซังข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระยะที่2 หัวหน้าโครงการ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 0 0 0 0
  2012 การวิจัยการทดสอบจัดทำปุ๋ย/สารปรับปรุงดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน หัวหน้าโครงการ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2012 การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เมืองสะอาด จำกัด 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2011 โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0
  2010 โครงการวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพระบบผลิตพลังงานชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier ผู้ร่วมวิจัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0