Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Scicence of Biological Environment), Gifu University, Japan, ไทย, 2549
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 8 14 1 0
2015 การจัดการปุ๋ยร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2014 การจัดการปุ๋ยร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2013 การจัดการปุ๋ยร่วมกับสารปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังในเขตพื้นที่ฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 1 0
2013 การศึกษาการเพิ่มผลผลิตยางพาราโดยการใช้เฟินชายผ้าสีดาเป็นร่มกันฝนที่มีชีวิตสำหรับการกรีดยางพารา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเขตฝนทิ้งช่วงภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0
2012 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับ พัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2021 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตและการแบ่งปันธาตุเหล็กและสังกะสีในการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2021 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นและผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จาก บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินชนิดเหลวสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด 0 0 0 0
2020 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว และสารปรับปรุงดินสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
2020 ผลของสารเคลือบเพื่อเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ สมบัติทางเคมี และชีวภาพของดิน หัวหน้าโครงการ บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 8 9 0 0
2020 แนวทางการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือใบอ้อยเพื่อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2014 การประเมินศักยภาพป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน: คุณภาพและผลผลิตพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ สมบัติดิน และทรัพยากรชีวภาพระหว่างพื้นที่สวนป่าโกงกางและพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตองุ่นรับประทานสดในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 ศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.ว้งด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
2010 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
1999 โครงการวิจัยพืช ผู้ร่วมวิจัย งบพัฒนาเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 69 Project 61 52 0 0
2019 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยธาตุอาหารรองชนิดเหลวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากยิปซัมด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศ พริก แคนตาลูป และฝรั่งกิมจู หัวหน้าโครงการ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2019 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร “อะมิโนอินทรีย์พี-พาวเวอร์” ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท วังเคมี จำกัด 0 0 0 0
2019 การใช้ประโยชน์ของสารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท จาก บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์จากเปลือกปูบดเพื่อปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ์ 2 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและคุณภาพ สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท พี. ที. ยอดปุ๋ยไทย จำกัด 1 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น หัวหน้าโครงการ บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 3 3 0 0
2018 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจากผลพลอยได้ของเครื่องกำจัดเศษขยะสำหรับไม้ผล หัวหน้าโครงการ บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
2018 การพัฒนาและปรับใช้ คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลางฝั่งตะวันตก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2018 การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก ที่ปรึกษาโครงการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 0 0 0 0
2018 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ เถ้าลอย สารฮิวมิคที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์เป็นวัตถุดิบหลัก และการลดปริมาณอาร์เซนิกจากลีโอนาร์ไดต์ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2 0 0 0
2017 การตรวจติดตามคุณภาพดินและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้โตเร็วและพืชเศรษฐกิจจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ หัวหน้าโครงการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 4 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกสำหรับไม้ประดับ หัวหน้าโครงการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0 0 0 0
2017 ผลของการจัดการธาตุอาหารหลักและจุลธาตุสำหรับเพิ่มผลผลิตและการควบคุมโรคในพริกไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 3 3 0 0
2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
2017 การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
2017 การศึกษาคุณลักษณะของน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่าเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0 0 0
2016 ผลการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
2016 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2016 การใช้สาร “ยูโอนิกซ์-UONYX”, “ฟรีโก้-FREEGO” และ “โค้ทดี้-COATDY” เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชในระดับแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2016 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง หัวหน้าโครงการ บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 0 0
2016 การใช้ประโยชน์ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและวัสดุปลูก หัวหน้าโครงการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 0 0 0 0
2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจ พี พี อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด 2 0 0 0
2016 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง (ปีที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2016 อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก, Chilo infuscatellus Snellen ในอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
2015 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร P-Power ต่อการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท วังเคมี จำกัด 0 0 0 0
2015 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 2 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว หัวหน้าโครงการ บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 1 0 0
2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
2014 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการชะล้างธาตุอาหารพืชและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 1 0 0
2014 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2014 การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์จาก บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง หัวหน้าโครงการ บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
2014 การตอบสนองทางสรีรวิทยาที่สัมพันธ์กับการจัดการน้ำและปุ๋ย เพื่อเพิ่มผลิตภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2014 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลชองหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 4 0 0
2013 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด 2 0 0 0
2013 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 2 0 0
2013 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6 3 0 0
2013 การใช้ประโยชน์ของฟอสโฟยิปซัมเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท อิมเพรสเทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
2012 การใช้ประโยชน์จากวัสดุรองพื้นหมักเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัท ด้วงสยาม 0 0 0 0
2012 การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วน จำกัด พี แอนด์ พี บ้านปุ๋ย 0 0 0 0
2012 การใช้ประโยชน์จาก dreg เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2012 ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 3 3 0 0
2012 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 1 0 0
2012 แนวทางการใช้ประโยชน์ของกากตะกอนยีสต์เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ ห้างหุ้นส่วน จำกัด โรงงานผลิตปุ๋ยเยื่อแม้นพงศ์ 2 8 0 0
2012 การใช้ประโยชน์จากวัสดุผสมระหว่างกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)และขี้เถ้าลอยเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าโครงการ บริษัท ก้าวหน้าทั่วไทยเพื่อการเกษตร จำกัด 1 3 0 0
2012 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2011 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อผลิตปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ บริษัท เพชรสยาม พี อี ไพน์ จำกัด 2 3 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2010 ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว หัวหน้าโครงการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
2009 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 1 0 0 0
2009 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
2008 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากบริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 6 8 0 0
2008 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์เชิงการค้า หัวหน้าโครงการ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด 0 0 0 0
2008 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2551 (EGAT Ratchaburi_2551) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมในเขตจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2007 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินโรงไฟฟ้าราชบุรี ปีพ.ศ.2550 (EGAT Ratchaburi_2550) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2000 ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลือง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
2000 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพืชพันธุ์ EarliGrande ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
1999 ผลของการใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
1999 ผลของการปลูกพริกหวานก่อนและหลังการปลูกถั่วเหลืองฝักสด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
1998 การใช้ชนิดและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของพืชพันธุ์ EarliGrande ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0