Person Image

  Education

  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาทางสัณฐานวิทยาและคู่มือการจำแนกชนิดของปลากัดป่าที่พบในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การติดเชื้อของตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 2 0 0
  2019 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การศึกษาความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าชายเลน และหญ้าทะเลบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 1 1 0 0
  2014 ชีววิทยาของกุ้งเครฟิช ในสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 ความหลากชนิดของปลา ในแหล่งน้ำบริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อำเภอเมืองจังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาในแนวปะการังของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หัวหน้าโครงการ ศูนย์นานาชาติ สิรินธรเพื่อการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2012 ความปรวนแปรของลักษณะภายนอกในปลาซิวใบไผ่ (Devario regina) จากแหล่งน้ำ 5 แห่งของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 15 18 0 0
  2018 การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมง การแปรรูปและวัฒนธรรมอาหารของปลาทูในอ่าวไทย เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2018 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ร่วมวิจัย งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 2 0 0 0
  2017 ศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ศรีราชา – บางละมุง จังหวัดชลบุรี (ฤดูแล้ง) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การติดตามตรวจสอบนิเวศทางน้ำและการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ผู้ร่วมวิจัย กรมชลประทาน 0 0 0 0
  2017 การทดสอบความเป็นพิษ (LC50) ผลิตภัณฑ์คราบน้ำมัน Perma Oil Spill และ Perma Super Clean ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สมาร์ทเทค ซัพพลาย จำกัด 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสถานภาพของทรัพยากรปลาทูที่มีความสัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นผิวทะเลในบริเวณอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2011 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 12 0 0
  2001 Strategies for Sustainable Management of Fishery Resources in Pasak Jonlasid Reservoir, Thailand Through Ecological and Socio-Economics Assessment. ผู้ร่วมวิจัย Asean Regional Center for Biodiversity Conservation (ARCBC) 3 4 0 0
  1999 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Clarias และ Prophagorus ในประเทศ โดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1998 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของปลาสกุล Claris และ Prophagorus ในประเทศโดยใช้เทคนิค Protein Electrophoresis และ RAPD-PCR ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย(BRT) 1 0 0 0
  1997 การจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ 5 แห่ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  1996 การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0