โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 10 14 0 0
2014 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนของอนุภาคโลหะบนกราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำ โดยวิธีเคมีไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2010 อิเล็กโทรไลท์แข็งหรือกึ่งแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การสังเคราะห์เพอรอฟสไกท์และการศึกษาคุณสมบัติในการประยุกต์ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์วัฎภาคของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 4 0 0
2007 การพัฒนา เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การพัฒนา เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 18 14 0 0
2015 การสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบนาโนของอนุภาคโลหะบนกราฟีนสำหรับการประยุกต์ใช้เซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การดัดแปรสารกึ่งตัวนำที่เป็นออกไซด์ของโลหะเพื่อเตรียมเป็นโฟโตอิเล็กโทรดสำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 พัฒนาการปิดผนึกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ เพื่อนำมาประกอบเป็นแผงเซลล์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การใช้วัสดุอื่นแทนแพลทินัมเป็นขั้วแคโทด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำ โดยวิธีเคมีไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
2011 อิเล็กโทรไลท์แข็งหรือกึ่งแข็งสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2010 การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์วัดปริมาณไอออนในน้ำโดยวิธีโพเทนชิโอเมทรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การสังเคราะห์เพอรอฟสไกท์และการศึกษาคุณสมบัติในการประยุกต์ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์วัฎภาคของแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
2009 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 7 0 0
2012 การพัฒนาเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายแบบฟลูออเรสเซนซ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 5 0 0
2008 การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0
2002 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0