โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 1 6 0 0
2014 ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนตัวรองรับท่อคาร์บอนนาโนจากองค์ประกอบตัวแบบของก๊าซชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม โครงสร้าง กัมมันตภาพและค่าการเลือกของตัวเร่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การวิจัยไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การสังเคราะห์เพอรอฟสไกท์และการศึกษาคุณสมบัติในการประยุกต์ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์วัฎภาคของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การเตรียมแก๊สสังเคราะห์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบพาเชียลของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท์ LaCoO3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 9 10 0 0
2021 แผนงานการพัฒนานโยบายด้านยางพาราของชาติและการผลักดันงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2015 ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนตัวรองรับท่อคาร์บอนนาโนจากองค์ประกอบตัวแบบของก๊าซชีวภาพสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การประยุกต์ใช้ซิลิกาและคาร์บอนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังก์ชั่นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจากก๊าซชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2015 การดัดแปรสารกึ่งตัวนำที่เป็นออกไซด์ของโลหะเพื่อเตรียมเป็นโฟโตอิเล็กโทรดสำหรับการผลิตไฮโดรเจนโดยการแยกน้ำด้วยแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 พัฒนาการปิดผนึกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ เพื่อนำมาประกอบเป็นแผงเซลล์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 การวิจัยพัฒนาพลังงานทางเลือก: เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์: เทคนิค XANES/EXAFS สำหรับศึกษาอิทธิพลของรูทีเนียมและเซอร์โคเนียมที่มีต่อความสามารถในการรีดิวส์และค่าการเลือกผลิตภัณฑ์ของตัวเร่ง Co/SiO2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การใช้วัสดุอื่นแทนแพลทินัมเป็นขั้วแคโทด สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การวิจัยไปสู่การพัฒนาพลังงานทางเลือก: เซลล์แสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 เชื้อเพลิงสังเคราะห์ : กระบวนการฟิชเชอร์โทรปบนตัวเร่งโคบอลต์ที่ถูกปรับปรุง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้สีจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การสังเคราะห์เพอรอฟสไกท์และการศึกษาคุณสมบัติในการประยุกต์ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์วัฎภาคของแข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การเตรียมแก๊สสังเคราะห์จากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบพาเชียลของมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพอรอฟสไกท์ LaCoO3 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 0 1 0
2015 การได้กลับคืนของไทเทเนียมไดออกไซด์จากผลผลิตพลอยได้ของ C12C Plant หัวหน้าโครงการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
2015 กระบวนการผลิตและสมบัติของมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าดำที่ทำจากน้ำยางสด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 1 0
2006 TiO2 and CeO2/TiO2 photocatalyzed oxidation for the degradation of gaseous sulfur containing compound pollutants as studied by XPS and DRIFTS หัวหน้าโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ 1 0 0 0