Person Image

  Education

  • Ph.D.(Marine Science), James Cook U.of North Queensland, ออสเตรเลีย, 2539
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 3 9 0 0
  2021 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งบริเวณปากคลองไทยฝั่งอันดามัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
  2020 ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกบนหาดทรายที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2011 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2010 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 3 5 0 0
  2020 แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิด ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
  2018 โครงการ Saving Nemo & Information Center พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป หัวหน้าโครงการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 0 0 0 0
  2018 โครงการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมพื้่นฐานในพื้นที่จัดวางปะการังเทียม หัวหน้าโครงการ บริษัท เตตร้า เทค อิงค์ 1 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบริเวณชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ หัวหน้าโครงการ บริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการังเทียม) ปี 2555 – 2556 หัวหน้าโครงการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำสถานีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากการประมงพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร หัวหน้าโครงการ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล : กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0
  2012 โครงการศึกษาและจัดทำสื่อธรรมชาติใต้ทะเล บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่สำคัญหมู่เกาะล้านและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ เมืองพัทยา 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการังและดอกไม้ทะเล หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2011 โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาใช้เพื่อจัดทำแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 1 0 0 0
  2006 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2005 โครงการสื่อความรู้ด้านอาหารหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังและพื้นที่ใกล้เคียงทะเล อันดามัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 0 2 0 0
  1997 การศึกษาโครงสร้างสาหร่ายมรณะหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ บริษัท Panaroma Documentary 0 0 0 0
  1997 โครงการหาหอยที่หายไป หัวหน้าโครงการ เงินบริจาค 0 0 0 0