Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2529
  • M.Sc.(Water and Waste water Engineering ), Asian Institute of Technology , ไทย, 2536
  • D.Tech.Sc.( Environmental Technology and Management ), Asian Institute of Technology , ไทย, 2543

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 4 0 0 0
2016 การวิจัยการจัดการของเสียและการดำเนินงานระบบฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย National Institute for Environmental Studies, Japan 4 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 14 15 0 0
2017 ปัจจัยส่งเสริมการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งมีอากาศโดยปฏิกิริยามีเทนออกซิเดชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การกำจัดยาปฏิชีวนะในน้ำชะมูลฝอยโดยถังปฏิกรณ์เมมเบรนชีวภาพอะนอกซิคแอโรบิค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2014 การกำจัดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะในถังชีวปฏิกรณ์เยื่อกรองแบบสองขั้นที่บำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 ศักยภาพของจุลินทรีย์เมทาโนโทรฟในการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งมีอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 ศักยภาพการลดความเป็นพิษในน้ำเสียจากโรงพยาบาลที่บำบัดด้วยถังเยื่อกรองเมมเบรนชีวภาพเปรียบเทียบกับกระบวนบำบัดแบบดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การพัฒนาแบบจำลองความเป็นพิษต่อยีนโดยวิธีโคเมทในพืชเพื่อการประเมินความเสี่ยงของสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การประเมินศักยภาพการใช้ขยะมูลฝอยเก่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่กำจัดมูลฝอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 การติดตามทางชีวภาพของผลกระทบของสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีโคเมทในพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การศึกษาอัตราการแพร่ระบายและการลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การใช้สิ่งมีชีวิตติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของก๊าซและน้ำชะจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยชุมชนโดยวิธีโคเมทในพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2007 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยระบบบำบัดด้วยดินแบบประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การผลิตเมทานอลจากมีเทนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 79 68 0 0
2019 โครงการศึกษาความสมบูรณ์และความสามารถในการดูดซับมลพิษของต้นไม้ใหญ่ในเขตทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย กรมทางหลวง 0 1 0 0
2018 การหมักไร้อากาศร่วมของเสียกากไขกับตะกอนส่วนเกินที่มีการเติมเชื้อซูโดโมแนสพุทิดา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2018 ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สถานส่งเสริมการวิจัย และศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ (WHO Collaborating Centre for AMR Prevention & Containment) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยอัตราบำบัดสูงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้นที่เติมเชื้อ Alcaligenes faecalis No.4 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 1 0 0 0
2017 การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณืศึกษาในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Kurita Water and Environment Foundation 4 3 0 0
2015 การพัฒนาเทคโนโลยีถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองสำหรับบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย AUN/SEED-Net Collaborative Research with Industry (CRI) 6 3 0 0
2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 3 0 0
2013 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดื้อยาของอีโคไลในถังชีวปฏิกรณ์เยื่อกรองชนิดเอสบีเอ็มบีอาร์ที่บำบัดน้ำเสียชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2013 การวิจัยประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนความเข้มข้นต่ำในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย AUN/SEED-Net Collaborative Research Program with Industry 2013 1 5 0 0
2013 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 7 0 0
2011 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 15 0 0
2011 การสาธิตเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองและระบบเอเอสร่วมกับการกรองด้วยเยื่อกรอง ผู้ร่วมวิจัย Mitsubishi Rayon Co.Ltd. 0 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย Japan International Cooperation Agency (JICA) 30 14 0 0
2006 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย Swedish International Development Cooperation Agency 18 11 0 0
2005 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย ผู้ร่วมวิจัย Swedish INternational Development Cooperation Agency (SIDA) 5 0 0 0
2004 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย Sweedish International Development Coorperation Agency (SIDA) 1 5 0 0
2004 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย ผู้ร่วมวิจัย Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) 1 0 0 0