Person Image

  Education

  • Ph.D.(Planning and Development), Aalborg Universitet, Denmark, 2550
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 คุณูปการของโครงการหลวงที่มีต่อสังคมไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 3 0 0
  2019 โครงการประเมินผลการดำเนินงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 0 0 0 0
  2016 อุตสาหกรรมรถตัดอ้อยและการลงทุนในรถตัดอ้อยเพื่อการพัฒนาธุรกิจไร่อ้อยอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2014 การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติร่วมกับ PMOC-MOC-DOC-POC อย่างมีมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยระดับจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 1 0 0
  2011 แผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 0 0 0 0
  2009 การวิเคราะห์ทางเลือกและแนวทางการลงทุนในแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2009 การกำหนดกลไกการบริหารและการขับเคลื่อนโครงสร้างนโยบายและการวิจัยของชาติระยะยาวด้านการพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่องภาคใต้ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านนโยบายเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศ : กรณีธุรกิจผักผลไม้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน (ภายใต้กรอบระหว่างอาเซียนและจีน) หัวหน้าโครงการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาและทดสอบกระบวนการจัดทำโครงสร้างนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว : ด้านพลังงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 0 0 0
  1994 การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตอ้อยเพื่อป้อนโรงงานน้ำตาลกลุ่มวังขนาย ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มน้ำตาลวังขนาย 0 0 0 0