Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 49 Project 2 13 0 0
  2020 การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 โครงการวิจัยแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนากระดาษเคลือบด้วยแทนนินจากผลพลับฝาดเพื่อใช้เป็นถุงห่อผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากผลพลับให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตหญ้าหวานในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาสารพฤกษเคมี และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว และ ทีทรี เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การปลูกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิต Biodiesel ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส และเสม็ดขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การสำรวจ คัดเลือกแม่ไม้ และการขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส และ เสม็ดขาว เพื่อการผลิตน้ำมันหอมระเหยในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับพัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของ Micro-Climate ที่มีต่อการพัฒนาและคุณภาพ ของพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L. cv Xichu) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบางประการสำหรับ พัฒนาการผลิตพลับในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
  ผู้ประสานงาน
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปลูกยางพารา การผลิตน้ำยางพาราและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสีย ของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu ) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การติดตามผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับบนพื้นที่สูง ของจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การปลูกทดสอบ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum L.) Roxb.) เป็นพืชน้ำมันทดแทนเพื่อผลิต Biodiesel ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 4 18 1 0
  2018 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2 0 0
  2015 การผลิตสารสำคัญ จากพลับอ่อนและพลับดิบเศษเหลือจากการร่วงหล่น และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ศักยภาพของการปลูกพลับหวาน ( Diospyros kaki L., non-astringent persimmon )ในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์พลับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้ต้นตอกลางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพพลับ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การจัดการธาตุอาหารพืชสำหรับพลับพันธุ์ซิชู (Diospyros kaki L., cv Xichu) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การสร้างมูลค่าจากวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน : 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นในรองเท้า 2. ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ระงับกลิ่นเท้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2011 การจัดการก่อนและหลังเก็บเกี่ยวเพื่อชะลอการสูญเสียของพลับฝาดพันธุ์ซิชู ( Diospyros kaki L., cv Xichu ) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาศักยภาพการผลิต Tea Tree (Melaleuca alternifolia) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการขยายพันธุ์โดยวิธีที่เหมาะสมของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการปลูกไม้ผลยืนต้นแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศเกษตรและการพัฒนาชุมชนชนบทอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลับสดและพลับแห้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 การวิจัยเพื่อพัฒนาการปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2006 การเปรียบเทียบต้นตอพลับที่มีอยู่ในท้องถิ่นกับต้นตอที่ใช้เป็นการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลของการช่วยผสมเกสรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและผลผลิตของพลับที่ปลูกเป็นการค้าบางพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนากาปลูกพลับอย่างเป็นการค้าในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 3 4 0 0
  2020 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 2 1 0 0
  2013 การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรการภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการปลูกมะขามป้อมเชิงการค้าของเกษตรกรภายใต้โครงการภูฟ้าพัฒนา เขตพื้นที่ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2009 โครงการย่อยที่ 1 การจัดการทางเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะขามป้อมเป็นการค้าบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 3 0 0
  2007 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่1 โครงการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่น้ำท่วม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0