โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาน้ำมะขามเข้มข้น ผู้ร่วมวิจัย Fresh Produce Co., Ltd. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 1 6 1 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวานน้ำตาลต่ำเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยรูปแบบใหม่ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสไตล์ไทยเพื่อการพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดแครง ผู้ร่วมวิจัย Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 ผลของกระบวนการความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพและการต้านอนุมูลอิสระในงาขี้ม้อนพันธุ์ไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การใช้ประโยชน์กากงาพันธุ์ไทยเพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพ มูลค่าสูงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นวัตกรรมหมูแผ่นกรอบเจเพื่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 1 0
2012 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
2011 คุณภาพโปรตีนของโจ๊กสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การศึกษาการผลิต nutrient base จากวัสดุเหลือใช้จากผลปาล์มน้ำมัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเส้นจากแป้งมันเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2002 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2001 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 1 0 0
1999 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กกื่งสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 32 Project 3 8 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตย ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณปภัคพล มั่งมีสิทธิ์) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูอบแห้งปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณชัญญา รังษีธนานนท์) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปปรุงรสอบกรอบสมุนไพร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด เลขที่204 ซ.พัฒนาการ1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120 0 0 0 0
2019 การพัฒนาขนมทองม้วนรสช็อกโกแลต ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ (คุณคณิต สุวรรณทอง) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่รสทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บี.เอ็ม.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด 0 0 0 0
2017 แปรรูปเผือกให้เป็นแป้ง หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ(คุณอุทุมพร ชมเพ็ญ) 0 0 0 0
2017 พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารผสมรังนก หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสทีโชติโก จำกัด 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส ผู้ร่วมวิจัย ผู้ประกอบการ(คุณอัจฉรา จั่นสัญจัย) 0 0 0 0
2016 กระบวนการผลิตกุ้งแห้งจากกุ้งขาวแวนนาไม หัวหน้าโครงการ บริษัท มายด์ฟู้ดส์ จำกัด 0 0 0 0
2016 พัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเค็มและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายวิวัฒน์ กุลวิจิตร์รัตน์) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร หัวหน้าโครงการ บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดขอน ผู้ร่วมวิจัย บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด 0 0 0 0
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทุบปรุงรสและกุนเชียงปลา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (น.ส.นิตยา ตั้งจิตต์ธรรม) 0 0 0 0
2015 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำพริก หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณจิตรัตน์ นิลกมลวิลาส) 0 0 0 0
2015 น้ำสมุนไพรบรรจุขวดพร้อมดื่ม หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายณรงค์ วัฒน พัทรธนพงศ์) 0 0 0 0
2015 น้ำมะขามเข้มข้นบรรจุขวด หัวหน้าโครงการ บริษัท ไบโอเฮิร์บ จำกัด 0 0 0 0
2015 เนื้อไก่ปรุงรสอบแห้งพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายตะลันต์ ชาญประเทศ) 0 0 0 0
2014 ผลิตภัณฑ์แคบหมูปรงรส บรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายนพสิทธิ์ โรจน์ธนาวิชญ์) 0 0 0 0
2014 พัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแดดเดียว บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นายธนทัศน์ ไทยธนวัฒน์) 0 0 0 0
2014 พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมบดเพื่อประกอบอาหารและยืดอายุการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณชนิจจ์ สุนทรฐิติเจริญ) 0 0 0 0
2014 ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงด้วยเนื้อไก่ชนิดพองกรอบจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 0 0 0 0
2013 การพัฒนาสูตรกุ้งพันอ้อย หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุพงศ์ วังถนอมศักดิ์) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รังนกพร้อมดื่มสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณประพิณศรี กิจค้า) 0 0 0 0
2013 การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 6 0 0
2010 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ไส้กรอก และกุนเชียง หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2010 เทคโนโลยีการเตรียมเนื้อไก่นุ่มกึ่งปรุงสุก เพื่อเป็นอาหารโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 2 0 0
2009 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง หัวหน้าโครงการ โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2008 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสุกร หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
2004 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กสาหร่ายไก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1993 การใช้ประโยชน์ของแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในเครื่องดื่ม ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0
1992 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการสกัดแป้งของมันเทศพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0
1992 การทำแป้งมันเทศจากมันเทศอบแห้งเพื่อใช้ทำสแนค ผู้ร่วมวิจัย International Potato Center 0 0 0 0