Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • M.Sc.(Nutrition), Texas Womens University, สหรัฐอเมริกา, 2527
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 1 3 1 0
  2018 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระชายเหลืองต่อการกระตุ้นการเสริมสร้างกระดูกของเซลล์ไลน์ MC3T3-E1 เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 การศึกษาค่าการย่อยแป้งในหลอดทดลอง และการประมาณค่าดัชนีน้ำตาลของขนมไทยบางชนิดที่มีใยอาหารเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ฟองโฟมปรุงรสกึ่งสำเร็จรูป ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ 0 0 1 0
  2014 ผลของไคโตซานต่อคุณสมบัติด้านกายภาพและเคมีและการยืดอายุการเก็บรักษาลูกชิ้นหมู ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ของธาตุแคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำและธัญพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของการเสริมอินนูลินต่อการดูดซึมแคลเซียมในผลิตภัณฑ์นมด้วยวิธีหลอดทดลอง ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2555 0 1 0 0
  2006 วิจัยการผลิตสตาร์ชสุขภาพและเปรียบเทียบปริมาณจากพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย โครงการ IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (เงินรายได้ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.) 0 0 0 0
  1998 การพัฒนามายองเนสพลังงานต่ำโดยใช้ Oatrim-5 เป็นสารทดแทนไขมัน หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1998 การประเมินผลโดยประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของ Soyoat ในอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0
  1996 การใช้ไขมันเทียม OATRIM ในการทำขนมอบและขนมไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 44 Project 13 18 23 0
  2018 การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการปรุงอาหารไทยด้วยระบบอิมัลชัน เพื่อลดค่าดัชนีไกลซีมิก ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2017 นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้วยและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังขยาใบเตยบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยกระบวนการให้ความร้อน หัวหน้าโครงการ บริษัท ชาร์มมิ่ง เฮลท์ธี 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมอาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2017 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เกลือลดโซเดียม: การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย เครือข่ายลดบริโภคเค็ม/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชงดื่มโภชนาการครบถ้วนสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟินิกซ์ เมดิคัล เทคโนโลยี จำกัด 0 0 0 0
  2017 การพัฒนากลิ่นรสในผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารเพื่อช่วยให้รับประทานอาหารได้มากขึ้น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองหยอดและฝอยทองลดน้ำตาลเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ บริษัท เฮอริเทจ ดิเซิร์ท จำกัด (คุณปราชญ์พงศ์ จิตต์จำนง) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนากระบวนการย่อยข้าว ผู้ร่วมวิจัย The Japan International Cooperation Agency (JICA) 0 0 0 0
  2015 การศึกษาปริมาณน้ำตาลชนิดต่างๆ ในผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภคเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2015 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการผลิตอาหารลดเค็ม (โซเดียม) ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการในพื้นทีจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทับทิมกรอบแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ บริษัท ทับทิมเฮาส์ จำกัด (นางเยาวเรส ถิระพัฒน์พิบูล ) 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปชนิดผงที่มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วนสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ บริษัท บางกอกเบสซอส จำกัด 0 0 0 0
  2015 ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากสภาวะเบาหวาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัย Amway for Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยยามบรมราชกุมารี 1 1 0 0
  2014 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี (ต่อเนื่องปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทูน่าเจอร์กี้เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสมุนไพรสำหรับการเตรียมอาหารลดโซเดียม โดยใช้เทคนิคด้านกลิ่นรสจากสมุนไพรไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2014 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารOTOP ลดโซเดียมและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สสส. 0 0 0 0
  2013 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวส้มตำกรอบ (Som Tum Snack) หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณมรุต วุฒิจักร) 0 0 0 0
  2013 โครงการพัฒนานวัตกรรม ชุดตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 1 0 0
  2011 Lutein และ Zeaxanthin ในผลไม้ไทยที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2010 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาแป้งกล้วยน้ำว้าที่มีสมบัติพรีไบโอติก และต้านอนุมูลอิสระสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 3 0
  2009 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2 0 15 0
  2008 พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 3 0 0
  2008 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 3 0
  2008 การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ 1 1 0 0
  2008 โครงการ “ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม : ระยะที่ 1 (ปี 2551) การประยุกต์ใช้ Linear programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการ” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2006 เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 3 0 0
  2006 Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแห้งแบบพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2005 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการแก่กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชน กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 0 1 0 0
  2003 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ spread สำหรับทาขนมปังแผ่น หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 0 0 0 0
  2001 การศึกษาสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของสตาร์ชมันสำประหลังดัดแปลงด้วยกรดแล็กทิกร่วมกับคลื่นอัตราไวโอเลตที่มีผลต่อความสามารถในการขยายปริมาตรระหว่างการอบ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  1998 การใช้ประโยชน์ปลาผงในรูปของเครื่องปรุงเข้มข้นบรรจุกระป๋องสำหรับการเตรียมอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1998 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 2 0
  1997 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวโดยใช้ปลาผง หัวหน้าโครงการ โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1997 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1997 การใช้ประโยชน์ปลาผงในรูปของเครื่องปรุงเข้มข้นบรรจุกระป๋องสำหรับการเตรียมอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์ 0 0 0 0
  1996 การพัฒนาตำรับอาหารจากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  1996 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1993 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยใช้แป้งเมล็ดฝ้าย หัวหน้าโครงการ IRCT/CIRAD 0 0 0 0
  1993 การปรับปรุงคุณภาพอาหารไทยโดยใช้แป้งเมล็ดฝ้าย หัวหน้าโครงการ IRCT/CIRAD 0 0 0 0