Person Image

  Education

  • วท.บ. สัตวบาล, สถาบันราชภัฏจันทรเกษม, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 8 8 0 0
  2017 การใช้ยีนสีขนในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์แมวไทยศุภลักษณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2016 โครงการวิจัยด้านระบบสืบพันธุ์และอายุรกรรมในเสือโคร่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การตรวจพิสูจน์พ่อแม่และลายพิมพ์ดีเอ็นเอในสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การเหนี่ยวนำการตกไข่และการผสมเทียมในเสือปลา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การตรวจหาค่าพารามิเตอร์อ้างอิงปัสสาวะและการติดเชื้อแฝงในน้ำอสุจิและปัสสาวะช้างเอเชียโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่ พอลิเมอร์เรสเปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การตรวจสอบโรคถุงน้ำในไตแมวเปอร์เซีย สายพันธุ์ที่มาจากเปอร์เซียและวิเชียรมาศ โดยการตรวจสอบทางพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยขอนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 2 0 0
  2014 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและหาความจำเพาะของรูปแบบดีเอ็นเอในแมวไทยเปรียบเทียบกับแมวพันธุ์ต่างประเทศในการสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมแมวเพื่อประโยชน์ในงานนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2012 โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาสายพันธุ์ต้นแบบสุนัขหลวง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าโลหิตวิทยากับโรคBabesiosis และโรค Anaplasmosis ในโค ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ของการตรวจพบเชื้อ Anaplasma platys กับจำนวนเกล็ดเลือด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 2 0 0
  2016 The study of genetic diversity of native or indigenous domestic animals in Thailand ผู้ร่วมวิจัย Gifu University fund 0 1 0 0
  2014 Human-Chicken multi-relationships research project ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0