Person Image

  Education

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) กีฏวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 9 0 0
  2012 การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์จากอย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 5 0 0
  2009 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเสียจากฟาร์มโคและสุกรระดับชุมชน (คลีกนิก) หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2009 โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2551/2552 ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 2 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ปีก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  1998 การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรแม่พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย 0 0 0 0