Person Image

  Education

  • ศศ.ด. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545
  • คม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (อุดมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536
  • ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2023 การประสานงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) 0 0 0 0
  2022 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ทางอาหารของนิสิตนักศึกษาครูคหกรรมศาสตร์บริบทสังคมเมือง(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2006 การศึกษามาตรฐานการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 7 8 0 0
  2019 การศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกยางพาราของเกษตรกรรายย่อยจากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่ภูเขาสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์และการจัดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกระบวนการคิดแบบบูรณาการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
  2015 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย กลุ่มวิจัยศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2014 ความเป็นอาชีวศึกษาในสำนึกและความรู้สึกของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศึกษาจากปัญหาการทะเลาะวิวาทและตีกัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2010 การพัฒนาตลาดทางเลือกเพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 อนาคตของโครงการครัวไทยไปสู่ครัวโลก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การประสานความร่วมมือในการสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าให้ได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าทาง การตลาดเพื่อยกระดับรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การใช้แนวทางเศรษฐกิจทางเลือกในการแก้ไขความยากจนของเกษตรกร ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 8 14 0 0
  2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชา และเวียดนาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวกัมพูชาและเวียตนามบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2015 การเสริมพลังเพื่อสร้างสำนึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญานเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่และ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2015 แนวปฏิบัติที่ดีของวิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 การเสริมพลังเพื่อสร้างสำนึกในการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจเชิงจิตวิญญานเพื่อการดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2014 โครงการวิจัยสร้างสำนึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญญานของกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2014 แนวปฏิบัติที่ดีของวิสาหกิจชุมชนเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ชุดโครงการวิจัย เส้นทางสู่การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาครเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 1 0 0
  2013 การส่งเสริมการผลิตและการตลาดเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร ในกระแสการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2013 ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การส่งเสริมวิถีการกินและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ดีของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2012 การประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ปี 2555 หัวหน้าโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2010 การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
  2010 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง ผู้ร่วมวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2008 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2008 โครงการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย หัวหน้าโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0 0
  2008 โครงการ “ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม : ระยะที่ 1 (ปี 2551) การประยุกต์ใช้ Linear programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการ” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสุกร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0 0 0 0
  2007 การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและพระภิกษุสงฆ์ในเขต จ.อ่างทอง ในการเผยแพร่ศาสนธรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน) 0 1 0 0
  2007 โครงการจัดทำแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 หัวหน้าโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0 0
  2007 การประเมินผลของการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ พื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ตำบลวังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ กองบัญชาการทหารสูงสุด 0 1 0 0
  2006 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2005 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีห้องอบ ผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0