โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 3 2 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วยถังหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรจำพวกเมล็ดผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 5 11 0 0
2020 การออกแบบและสร้างรถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2019 เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความพรุนที่ทำงานด้วยหลักการเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยการฉีดพ่นสารเคลือบร่วมกับกระบวนการทำงานต่อเนื่องของระบบสายพานลำเลียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาข้าวเปลือกในไซโลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธ์, และความเข้มข้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2016 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมต่อความถูกต้องของวิธีการวัดความพรุนโดยใช้การเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความดัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557 0 1 0 0
2014 การพัฒนาเครื่องทำลายปฏิกิริยาในเศษเถ้าของโลหะฟอสไฟด์จากการรมยาผลิตผลเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557 0 0 0 0
2014 การประเมินอัตราการหายใจของแมลงศัตรูในโรงเก็บสามสายพันธุ์ ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน เมื่อมีและไม่มีแหล่งอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 2 0 0
2014 การพัฒนาและออกแบบเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยใช้หลักการควบคุมความดันของสารเคลือบและระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การทดสอบเครื่องปลูกข้าวแบบลดการไถพรวน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินประสิทธิภาพชุดเครื่องหีบสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบไม่ไถพรวนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2010 พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรมยาด้วยสารฟอสฟีนในข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในไซโลกับข้าวเปลือกที่เก็บรักษาในกระสอบป่าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การวิจัยและพัฒนาเครื่องสับทางและเปลือกมะพร้าว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 5 0 0
2016 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดสำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2 2 0 0
2012 การทำนายอัตราการสูญเสียก๊าซระหว่างการรมยาในไซโลโดยใช้วิธีการรวมผล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 3 0 0
2004 การออกแบบและสร้างเครื่องปาดฝาปิดรวงผึ้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
1997 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับคุณภาพของทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1996 การพัฒนาระบบปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0