Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • Ph.D.(Biological and Irrigation Enginerring), Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2012 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและการชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 5 1 0 0
  2019 การดำเนินการระบบน้ำก่ำโดยประชาชนและเครือข่ายสรรพสิ่ง ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การประเมินความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยด้วยแบบจำลองอุทกวิทยาและแบบจำลองอุทกภัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและการชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 3 14 0 0
  2022 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ 1 6 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน หัวหน้าโครงการ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 โครงการดำเนินการประเมินผลภารกิจของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำดิบและแผนการรองรับการใช้น้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาของ กปน.ในอนาคต หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
  2010 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงบประมาณ 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 0 1 0 0
  2009 โครงการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและสำรวจข้อมูลความพร้อมของ อปท. หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2009 การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 แผนงานวิจัยระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม กรอบการวิจัยด้านภัยพิบัติอุทกภัยและดินถล่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2008 โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน) ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรน้ำ 1 2 0 0
  2007 ระบบการเฝ้าระวังและการเตือนภัยจากน้ำท่วมฉับพลัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการวิจัยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิง โครงการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยการศึกษาการวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและยม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 โครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมบริหารจัดการแหล่งน้ำ โครงการประเมินแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงบประมาณ 0 0 0 0
  2007 ระบบเตือนภัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำน่านตอนบน เพื่อการป้องกันอุทกภัยและแผ่นดินถล่ม หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนดอยอ่างขาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงภายใต้แผนงานวิจัยการศึกษาวางแผนพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ลุ่มนำปิงและยม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2006 การศึกษาและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 0 1 0 0