Person Image

  Education

  • D.Eng. (Post-Harvest and Food Process Engineering ), Asian Institute of Technology, ไทย
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 2 0 0
  2012 การออกแบบและพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพแบบครบวงจรจากโรงเรือนโคเนื้อ (สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดสับหญ้าเนเปียร์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงโคในประเทศ ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การออกแบบและสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเร่งกระบวนการผลิตไข่เยี่ยวม้าระดับอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CNC หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2002 การสร้างชุดเครื่องมือเพื่อการศึกษาจุดทำงานของเครื่องสูบในระบบ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 9 0 2 0
  2017 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (ที เอ็ม อาร์) แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง สำหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตนมดิบของกลุ่ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การสร้างมูลค่าเพิ่มของเสียในฟาร์มโคนมสำหรับกลุ่มเครือข่ายต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 ระบบรวบรวมและรักษาคุณภาพนมด้วยความเย็นสำหรับฟาร์มโคนมในเครือข่ายต้นแบบ หัวหน้าโครงการ สหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่ และ สวทช 0 0 0 0
  2015 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบการให้อาหารแบบผสมรวม (ที เอ็ม อาร์) สำหรับฟาร์มโคนมในเครือข่าย หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการให้คำปรึกษา ออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว) หัวหน้าโครงการ สหกรณ์การเกษตรสี่คิ้ว 0 0 0 0
  2014 การออกแบบและสร้างเครื่องผสมและจ่ายอาหาร TMR แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หัวหน้าโครงการ บริษัท ฟาร์มสามพี่น้อง 0 0 0 0
  2013 โครงการให้คำปรึกษาออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. (บริษัท เอบิโก้ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด จ.ปทุมธานี) หัวหน้าโครงการ บริษัท อาราบิก้า ฟาร์ม จำกัด 0 0 1 0
  2013 การออกแบบแลสร้างเครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมโรงเรียน ยู.เอช.ที. สหกรณ์มวกเหล็ก จำกัด (จ.สระบุรี) หัวหน้าโครงการ สหกรณ์มวกเหล็ก 0 0 0 0
  2012 การออกแบบและสร้างเครื่องทิวผิวมะพร้าวแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเชสซิ่ง จำกัด 0 0 0 0
  2011 เครื่องผลิตแก็สจากชีวมวล เพื่อให้ได้แก็สคุณภาพเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครืื่องยนต์สันดาปภายใน ผู้ร่วมวิจัย T.S. Supply and Construction Co.,Ltd. 1 0 0 0
  2005 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR)สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 0 0
  2002 การปรับปรุงกระบวนการผสมนมรสต่างๆ ด้วยระบบควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การพัฒนาเครื่องจักรในระบบการให้อาหาร TMR หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 1 0
  2001 การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 0 0 0
  1996 การพัฒนาระบบปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0