Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Engineering ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • M.Sc. (Welding Technology ), Cranfield University , U. KINGDOM
  • วศ.บ.( วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 9 8 0 0
  2012 การพัฒนาเครื่องคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วขนาดเล็กด้วยการวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การศึกษาการลดอิทธิพลของเปลือกต่อการวัดคุณภาพภายในของมะม่วงและส้มด้วยเทคนิค เปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
  2009 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด เปรียบเทียบกับการใช้ความถี่ธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การพัฒนากลไกการกรีดฝักสำหรับเครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยเทคนิค VIS/NIR Spectroscopy หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2007 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การตรวจสอบน้ำมะนาวแม้และน้ำมะนาวเทียมสำหรับประกอบอาหาร ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาคุณภาพภายในของผลแก้วมังกรโดยการใช้เทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การออกแบบและพัฒนากลไกหักขั้วข้าวโพดฝักอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 15 22 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาเทคนิคการวัดความแก่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามแบบไม่ทำลายเพื่อการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการปนของกุ้งผงกับปลาผงโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้กับ hyperspectral imaging (NIR hyperspectral imaging) ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 1 0 0
  2017 การประเมินความแก่ผลฝรั่งด้วยสมบัติเชิงเสียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความเข้ากันได้ในยางผสมด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้แบบภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพและการคัดแยกคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวแบบไม่ทำลายสำหรับการเพาะงอกโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2015 การประเมินคุณภาพที่สัมพันธ์กับความเข้มสีของข้าวนึ่งโดยใช้สเปกโทรสโกปีย่านมองเห็นและย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2014 วิศวกรรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 2 0 0 0
  2014 การคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบทำลายน้อยที่สุดโดยใช้สเปกโทรสโกปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 การศึกษาการให้ความร้อนแบบโอห์มมิกด้วยจักรยานกำเนิดไฟฟ้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การศึกษาเทคนิคการวัดความแก่ส้มโอแบบไม่ทำลายเพื่อการเก็บเกี่ยวและการคัดแยก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 12 0 0
  2010 การตรวจสอบค่าความหวานของผลไม้เมืองร้อนด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่าน อินฟราเรดแบบพกพา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2010 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดเปรียบเทียบกับ การใช้ความถี่ธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเทคนิคการวัดความหนากะลามะพร้าวอ่อนเจียเพื่อใช้พัฒนาเครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อทำนายปริมาณเนื้อแก้วในมังคุด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 การศึกษาการประเมินความแก่ขิงสดด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 เทคนิคการวัดแบบตัวแปรเชิงพหุเพื่อตรวจสอบความแก่ของทุเรียน (พันธุ์หมอนทอง) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวแปรสภาพและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุด โดยวิธีการวัดความชื้นที่เปลือก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเนื้อแห้งและปริมาณแป้งของเนื้อทุเรียนกับระดับความสุกแก่ของทุเรียนโดยการใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 11 13 0 0
  2019 การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2017 การทำนายปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความแข็งแรงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคสปกโทรสโกปีอินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 4 0 0
  2016 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสุภาพยางก้อนถ้วยแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2015 ศึกษาการสร้างกะลาระหว่างการพัฒนาผลมะพร้าว และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแตกของผลมะพร้าวอ่อนน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2014 การพัฒนาดัชนีการประเมินความกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะละกอในการบริโภคสด หัวหน้าโครงการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 0 0 0
  2010 เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใก้ลอินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 0 0 0
  2009 การพัฒนาเทคนิคการวัดความอ่อนแก่ขิง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องลำเลียงปรับระยะขั้วข้าวโพดหวานเพื่อตัดขั้ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องตัดขั้วข้าวโพดหวาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS) 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องยืดกุ้งกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IPUS Industrial Projects for Undergraduate Students) 1 0 0 0
  2006 โครงการเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดโดยการวัดการถ่ายเทความร้อนในเปลือก หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 4 0 0
  2002 การสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องฆ่าเชื้อสำหรับอาหารที่บรรจุใน Retort Pouch หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2001 การวัดความแก่ทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยความถี่ธรรมชาติและความแข็งแรงก้าน หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการ ADB) 0 0 0 0
  1997 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับคุณภาพของทุเรียน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  1996 การพัฒนาระบบปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0