Person Image

  Education

  • M.Eng. (Agricultural Machinery and Management ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
  • วศ.บ. ( วิศวกรรมเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • คศ.บ. (ธุรกิจอาหาร ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
  • CAS (Post-Harvest and Food Process Engineering ), Asian Institute of Technology , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 13 0 0
  2014 เครื่องปอกเปลือกเผือก หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2014 วิศวกรรมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 2 0 0 0
  2013 เครื่องหั่นกล้วย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2010 การวัดความสุกแก่ของทุเรียนโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงย่านใกล้อินฟราเรดเปรียบเทียบกับ การใช้ความถี่ธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การควบคุมมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเทคนิค การตรวจสอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 12 0 0
  2008 การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรโดยไม่ทำลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  1996 เครื่องกระเทาะกะลามะพร้าว หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0