Person Image

  Education

  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2526
  • วท.ม.(สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 23 Project 0 21 0 0
  2019 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม The Flooding Panic หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
  2019 ผลการใช้เกม Kahoot ทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการใช้สื่อสังคมในการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเกม หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองและเกม หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2017 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2017 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2017 การจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2016 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์ Edmodo หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 ผลการใช้เว็บไซต์ Edmodo ในการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 ผลการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าโครงการ โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 0 1 0 0
  2015 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 0 1 0 0
  2014 การพยากรณ์ยอดขายขนมเปี๊ยะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่อง แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0 1 0 0
  2012 ผลการใช้วิธีสอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาวิชาการออกแบบและการวิเคราะห์การทดลองเชิงประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2012 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน วิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(กรณีศึกษา รายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น) หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี(ศสวท.)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0