โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 5 2 0 0
2019 การวิเคราะห์ความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียก่อโรคเต้านมอักเสบและรูปแบบการดื้อยาปฏิชีวนะของจุลชีพในฟาร์มโคนมเพื่อสนับสนุนการลดการใช้ยาปฏิชีวนะและเพิ่มคุณภาพน้ำนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลกระทบจากปศุสัตว์และประมงต่อความชุกของเชื้อดื้อยาในชุมชนเกษตร ในเขตกำแพงแสน นครปฐม และ สุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การสำรวจความชุกของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและรูปแบบการดื้อยาในดินและแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการปศุสัตว์และการเพาะปลูกพืชอินทรย์ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์และการประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 3 2 0 0
2010 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความแตกต่างทางพันธุกรรมของพ่อแม่ที่มีต่อ DNA methylationในระดับจีโนมของข้าวลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาการกระจายตัวของ LTR-retrotransposon บนโครโมโซม 10 ของข้าวปลูก Oryza sativa spp indica cv.93-11, สุพรรณบุรี1 เพื่อ เปรียบเทียบกับข้าวป่าด้วยวิธี Fluorescence in situ hybridization (FISH) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2014 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอกล้วยเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2007 ผลของความแตกต่างทางพันธุกรรม (genetic similarity) ของรุ่นพ่อแม่ที่มีผลต่อ DNA methylation และการเพิ่มระดับของ LTR retrotransposons ในข้าวลูกผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0