Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2022 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานเชิงบูรณาการบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของผู้ผลิตขั้นต้นในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 34 Project 0 11 1 0
  2022 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจำหน่ายหอยแมลงภู่ ผู้ร่วมวิจัย เงินส่วนกลาง คณะประมง 0 0 0 0
  2021 การพัฒนาวิธีการฟื้นฟูและการตัดสินใจย้ายปลูกหญ้าทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2019 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
  2015 การแพร่กระจายและแหล่งที่มาของสารอินทรีย์ในดินตะกอนบริเวณแหล่งเลี้ยงเลี้ยงหอยแมลงภู่ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรปูม้าในจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาช่วงเวลาและปัจจัยที่มีผลต่อการลงเกาะของหอยแมลงภู่ บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การจัดการฟาร์มทะเลระบบหมุนเวียนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 ผลของอัลตร้าโซนิคต่อสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การใช้ปลิงทะเลเพื่อบำบัดดินตะกอนที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 ผลของสภาพแวดล้อมและพื้นที่ต่อความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของหอยทะเลเศรษฐกิจในอ่าวศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเครื่องมือทำความสะอาดหอยแมลงภู่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงของสังคมสิ่งมีชีวิตหน้าดินอันเนื่องมาจากการตายของไม้แสมขาว (Avicennia alba Bl.)ในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาทรัพยากรปูม้าและการเพิ่มกำลังผลิตปูม้าในบริเวณอ่าวประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความเหมาะสมการใช้คลื่นน้ำที่เกิดจากลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (WECKU I) กรณีศึกษา : อ่าวศรีราชา พื้นที่เพาะชายฝั่งของสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0
  2011 ประสิทธิภาพของไลโซไซม์จากหอยแมลงภู่ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การทดลองใช้โป๊ะเชือก; เครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนที่พบในแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ในบริเวณอ่าวศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทอุตสาหกรรมบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเลี้ยงปูม้าวัยรุ่นในตะกร้าแขวนลอยในกระชังและบ่อคอนกรีต โดยใช้อาหาร 3 ชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพดินตะกอนในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่ายไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำทะเลและแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาการแพร่กระจายของชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 ผลกระทบของการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกต่อคุณภาพตะกอนดินบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมบางประการที่มีต่อทรัพยากรชีวภาพในบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 3 0 0
  2019 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2018 การสำรวจปรสิตและแบคทีเรียที่ก่อโรคในหอยแมลงภู่ (Pema viridis) บริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของเห็ดทะเลเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2012 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเตรียมรับมือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้ำ ในเขตพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2011 การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 1 0 0
  2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0