Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 2 0 0
  2020 การจัดการแหล่งพ่อพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโรงเพาะฝักระดับอุตสาหกรรม โดยอาศัยข้อมูลวงรอบการเปลี่ยนวรรณะ และลายพิมพ์ดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 ปรสิตในหอยเชลล์ (Mimachlamys nobilis) บริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 ศึกษาชีววิทยการสืบพันธุ์ของกุ้งก้ามกราม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 การสร้างเครือข่ายการวิจัย และการปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งก้ามกรามและปลาดุกอุยเพื่อเพิ่มผลผลิต ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2013 ศึกษาผลของการผ่าตัดเพื่อทำลายต่อม androgenic gland ในกุ้งกุลาดำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2020 กิจกรรมจาเพาะของเอนไซม์และการแสดงออกของยีนย่อยอาหารของปลาตะกรับ [Scatophagus argus (Linneaus, 1766)] วัยอ่อน ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน กรมประมง 0 0 0 0
  2020 ผลของชนิดคาร์โบไฮเดรตในอาหารต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อของกุ้งเครย์ฟิช ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณแผ่นดิน กรมประมง 0 0 0 0
  2018 พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารและประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลองของปลายี่สกแรกฟัก (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) ผู้ร่วมวิจัย กรมประมง (งบประมาณแผ่นดิน) 0 0 0 0
  2018 การผลิตแม่พันธุ์ superfemale (WW) ในปลาหมอ ผู้ร่วมวิจัย กรมประมง (งบประมาณแผ่นดิน) 0 0 0 0
  2018 ผลการเสริมกลูตามีนในอาหารที่ใช้วัตถุดิบโปรตีนพืชทดแทนปลาป่นต่อการเจริญเติบโต และกิจกรรมของเอนไซม์ในทางเดินอาหาร ของปลานิลแปลงเพศขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย กรมประมง (งบประมาณแผ่นดิน) 0 0 0 0
  2017 พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารและประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลองของปลายี่สกแรกฟัก (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) ปีที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย กรมประมง 1 0 0 0
  2015 ความหลากหลายของเห็ดทะเลเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2005 ผลของ androgenic gland ต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของกุ้งกุลาดำและความสมบูรณ์เพศของกุ้งกุลาดำเพศผู้ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0