Person Image

  Education

  • Ph.D (Environmental and Hazardous Waste Management), Chulalongkorn University, ไทย, 2550
  • M.Eng (Environmental Engineering), Kasetsart University,, ไทย, 2537
  • B.Sc (Chemistry), Chiangmai University, ไทย, 2527

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 21 26 0 0
  2020 ไบโอซิลิกาจากใบอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ปอเทืองเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 ปอเทืองเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 แผนที่บริหารอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรเพื่อการวิจัยและวิชาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การใช้พืชดูดซับและสะสมโลหะหนักจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดราในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0
  2010 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และการหมักแบบสองขั้นตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2010 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0
  2009 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และ การหมักแบบสองขั้นตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การเสริมข้าวแดงจากเชื้อราโมแนสคัส (Monascus sp.) สายพันธุ์ที่เสริมสีไข่แดงและให้สารลดคอเลสเตอรอล ต่อคุณลักษณะทางการให้ไข่และคุณภาพไข่ในไก่ไข่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 12 13 0 0
  2018 การผลิตก๊าซชีวภาพจากวัชพืชต่างๆ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2015 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 ศักยภาพการกำจัดสารตกค้างทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่ย่อยสลายยากในสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การใช้พืชดูดซับและสะสมโลหะหนักจากดินที่ปนเปื้อนสารกำจัดราในกลุ่มไดไธโอคาร์บาเมท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีค่าความเค็มสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 การผลิตก๊าซชีวภาพ (มีเทน) จากหญ้าเนเปียร์สดและฟางข้าวโดยใช้จุลินทรีย์เริ่มต้นจากกระเพาะหมักของโคเนื้อและกระบือ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2013 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยหลักการที่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียโรงงานผลิตเบียร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การย่อยสลายฟางข้าวเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตพลังงานทดแทน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 1 0 0
  2011 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหมักแก๊สชีวภาพจากกากสบู่ดำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตไบโอแก๊สจากของเสียจากขบวนการผลิตน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การตรวจสอบ จำแนก และบ่งชี้แบคทีเรียชนิดไร้ออกซิเจนที่ทนทานต่อโลหะหนักปริมาณสูงเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2009 ศักยภาพการผลิตข้าวก่ำโมน่าในระดับขยาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นพิษต่อระบบบำบัดไร้อากาศในสภาวะที่มีการกำจัดซัลเฟตและโลหะหนักไปพร้อมกันโดยแบคทีเรียท้องถิ่นในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 0 0 0
  2009 การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 1 0 0 0
  2009 การเสริมสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดงและซีรัม และความ เครียดจากภาวะออกซิเดชั่น” ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0